Ред за отпускане на глюкозни сензори, които НЗОК заплаща от 30 януари 2023


vd 01/06/2023

Решение на Надзорния съвет на НЗОК от 28 септември 2022 г., обнародвано в Държавен вестник на 18 октомври 2022 г. (ДВ, бр. 83), и със сила от тази дата.

Сензори за продължително мониториране (измерване) на нивото на глюкозата, които НЗОК заплаща през 2023 година, могат да получат всички здравноосигурени лица (ЗОЛ), с потвърдена диагноза захарен диабет тип 1 по преценка на специализирани лекарски комисии от лечебни заведения в болничната помощ.

Медицинските критерии, които определят правото на реимбурсиране (заплащане по здравна каса), са посочени в утвърдените Изисквания на НЗОК за предписване на медицински изделия за приложение с инсулинови помпи и сензори и продължително мониториране на нивото на глюкозата при захарен диабет тип 1 в извънболничната помощ. Специализираната лекарска комисия взима решение дали отговаряте на критериите за започване на лечение с глюкозни сензори.

Сензорите се отпускат от аптеки, сключили договор с НЗОК и определени за извършване на дейността.

Първи протокол за лечение с глюкозни сензори се издават от специализирани лекарски комисии (СЛК) само в следните лечебни заведения (УМБАЛ, който разполагат със специализирана клиника по ендокринология и наличие на добре подготвен персонал от лекари и медицински сестри за работа с глюкозни сензори):

Пациенти над 18-годишна възраст (СЛК, чиито членове са специалисти по ендо­кринология и обмяна на веществата):

1. София – УСБАЛЕ “Акад. Иван Пенчев”

2. София – ВМА – МБАЛ

3. Варна – УМБАЛ “Света Марина”

Пациенти под 18-годишна възраст (СЛК, чиито членове са специалисти по детска ендокринология и болести на обмяната):

1. София – СБАЛДБ “Проф. Иван Митев”

2. София – Аджибадем Сити Клиник (МБАЛ Токуда АД)

3. Пловдив – УМБАЛ “Свети Георги”

4. Варна – УМБАЛ “Св. Марина”

5. Плевен – УМБАЛ “Д-р Георги Странски”

Членовете на СЛК носят отговорност за подбора на пациентите както по отношение на медицинските критерии, така и по отношение на възможностите за адекватно, осъзнато и отговорно поведение при провеждане на мониторирането на нивото на глюкозата.

Лечебното заведение следва да отрие 24-часова телефонна връзка за оказване на помощ и консултация при възникване на спешна ситуация.

Не се допуска от НЗОК предписването на протокол за глюкозни сензори за периода, за който има отпуснати тест-ленки на самоконтрол на кръвната глюкоза.

Последният списък на одобрените сензори от НЗОК е в сила от 1 февруари 2023 г. В него са включени общо 10 модела сензори за продължително измерване на глюкозата.

Пред специализираните лекарски комисии сте свободни да направите своя избор за получаване на предпочитан модел сензори.

1. Medtrum A7+ (без калибриране) код по НЗОК WF116

2. GlucoMen Day с код по НЗОК WF121

3. AiDex G7-S01 с код по НЗОК WF122

4. Glunovo i3 с код по НЗОК WF123

5. Dexcom ONE с код по НЗОК WF124

6. Medtronic Guardian Sensor 3 с код по НЗОК WF125

7. Medtronic Enlite с код по НЗОК WF126

8. Wellion SENSOR 10d с код по НЗОК WF131

9. Medtrum S9 (без калибриране) с код по НЗОК WF132

10. Glunovo p3 с код по НЗОК WF133

След като вече имате одобрено решение (подписано от всички членове на СЛК) и издаден от комисията протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК, е необходимо да посетите РЗОК (Регионалната здравноосигурителна каса) за заверка на този протокол.

Критерии на НЗОК за започване на лечение

Необходимо е наличието на 5 критерия, като задължителни са 1, 2, 3 и 7:

1. Потвърдена диагноза захарен диабет тип 1

2. Провеждане на интензифицирана инсулинова терапия с поне 4 апликации на денонощие или лечение с инсулинова помпа*

3. Чести непредвидими, вкл. тежки и/или нощни хипогликемии

4. Лош гликемичен контрол: гликиран хемоглобин (HbA1c) 8.0% и нагоре

5. Деца под 18-годишна възраст

6. Бременност или планирана бременност

7. Липса на изключващи критерии по т.В

Критерии за продължаване на лечение

Необходимо е наличие на 3 от критериите, като задължителни са критерии 1 и 4

1. Подобрен гликемичен контрол, оценен със снижаване на HbA1с

2. Намаляване или липса на дневни и/или нощни хипогликемии

3. Бременност или планирана бременност

4. Липса на изключващи кретерии по т.В

Изключващи критерии (по т. В за започване и продължаване на лечението):

1. Захарен диабет тип 1 с давност под 6 месеца (не е задължителен за деца и бременни)

2. Липса на адекватна комуникация с лекуващия екип

3. Чести хоспитализации по повод на декомпенсиран захарен диабет

Заверените протоколи за започване или продължаване на лечение са със срок на валидност до 365 дни.

Решението на НЗОК, влязло в сила 18 октомври 2022 г., облекчава административния ред за издаване на протоколите при продължаване на лечението и приложението на сензори за продължително мониториране на нивото на глюкозата при лечение на захарен диабет тип 1, т.е. след първи протокол за започване на лечение, издаден от специализирана комисия в лечебното заведение за болнична медицинска помощ, се допуска алтернативна възможност протоколите да се издават и от специалист в специализираната извънболнична медицинска помощ с медицинска специалност ендокринология и болести на обмяната.

Тази административна стъпка дава допълнителна възможност за съкращаване на времето за издаване на пореден протокол, като оценката от компетентна специализирана комисия за необходимостта от назначаването на това медицинско изделие е направена при издаване на първия протокол.

За пациентите под 18-годишна възраст отпада като задължителен критерият за определена стойност на гликирания хемоглобин. Също така отпада като изключващ критерий за започване на лечение с глюкозни сензори задължителният 6-месечен период от поставяне на диагнозата захарен диабет тип 1 за деца и бременни.

*НЗОК заплаща за лечение на захарен диабет тип 1, при използване на инсулинова помпа:

– инфузионен сет – до 10 броя месечно

– инфузионен ревервоар до 10 броя месечно

Novo Nordisk