Медицинските сестри правят промяната в диабета


vd 01/12/2020

Професия, насочена към опазване на здравето и човешкото достойство

Темата на Световния диабетен ден – 14 ноември тази година (СДД 2020) е: медицинските сестри и диабета. Целта на тази кампания е да затвърди убеждението за виталната и незаменимата роля на медицинските сестри във всекидневните грижи за контрола на диабета.

Международната диабетна федерация (МДФ) приканва правителствата на всички държави да признаят тази роля на медицинските сестри, както и да предприемат мерки, които да улеснят нейното изпълнение.

Според Световната здравна организация (СЗО) проблемът с недостига на професионални медицински сестри е глобален – около 28 милиона са работните места за тази професия, но почти 6 милиона от тях са незаети (по данни от 2018 г.).

Приемът на студенти в обучителните заведения за медицински сестри трябва да бъдат увеличаван с 8% всяка година, за да може да се преодолее кризата от тежък недостиг на специалисти с професионална квалификация медицинска сестра на пазара на труда.

Приложението на тази професия трябва да бъде по-добре заплащано, в съотвествие с обществено значимата роля на професиата, за да бъде тя привлекателна за младите хора, които да я прегърнат и превърнат в свое призвание.

Медицинската професия и ерготерапията* заслужават уважение и достойно отношение. Да си припомним, че човек трябва да се държи с другите така, както иска те да се държат с него. Да си припомним също така, че здравето е най-голямото ни богатство…

Пациентите с всяко хронично заболяване, и особено със захарен диабет, се нуждаят от насърчаване, подкрепа и съдействие, за да могат да подобрят здравните си резултати.

Поради това, медицинските сестри трябва да бъдат обучавани, включително чрез он-лайн курсове, за да могат да придобият достатъчно познания за областта на приложение на професията.

Броят на хората с диабет се увеличава в глобален мащаб поради застаряване и надебеляване на населението.

Медицинската сестра е често първият и понякога единственият здравен професионалист, с който пациентът контактува, затова е много важно тя да е подготвена да бъде активен участник при следните ситуации:

– да съдейства за по-ранно диагностициране на диабета

– да познава възможностите за контрол на диабета и са осигурява психологична подкрепа в тази насока с цел превенция на усложненията

– да е наясно с рисковите фактори за диабет тип 2 и съдейства за тяхното намаляване

В България старото име на тази професия е „милосърдна сестра“. Да се надяваме, че това име не е забравено, а бъдещето ще е на „милосърдната медицинска сестра“, което означава събрани в едно медицинска компетентност и състрадение, човечност**.

*Медицината има за цел да лекува заболяванията, а ерготерапията – да предотврати и ограничи загубата на способност, произтичаща от тях.

Ерготерапията осигурява възможност за максимална степен на самостоятелност и независимост на хора с физически, умствени и емоционални отклонения чрез развиване, възстановяване, поддържане или промяна във всекидневните им умения за самообслужване и трудова дейност.

Ерготерапевтите спомагат за компенсирането на трайно увредени функции чрез адаптиране на домашната, училищна и работна среда. Основна цел на ерготерапевтичната интервенция е да осигури пълно и активно участие на хората с увреждания в обществения живот и да подобри качеството на техния живот. Отличителна особеност на ерготерапията е холистичният подход към човека, който е поставен в центъра на терапевтичния процес. През 2006 г. в Русенския университет е разкрита първата бакалавърска програма по ерготерапия, в която през 2010 г. успешно се дипломират първите (около 90) квалифицирани ерготерапевти.

Една десета от тях, обаче, са се ориентирали към работа зад граница, поради недобре развитите социални услуги и незадоволителното заплащане у нас.

**Синоними на думата милосърдие:

1. Готовност да се помогне на някого от състрадание

2. Съчувствие, състрадание, човещина, жал, благодеяние, добросърдечност, мекота, милост, човечност, хуманност, благородство

Novo Nordisk