Позиция на Българска асоциация Диабет: Ще допуснем ли София да загуби единствената група за деца с диабет в 124 детска градина?


vd 01/04/2019

Преди 20 години, през октомври 1998, в детска градина № 124 Бърборино в София е открита единствената за страната смесена група с целогодишен прием на деца с нарушен глюкозен толеранс. В момента в тази група се има девет деца с диабет, но в минали години, броят им е достигал 20.

Отглеждането на деца с диабет тип 1 в детската градина означава поемане на отговорност и ангажимент, изискващи промени в организацията на дневния режим, храненето, двигателната активност и цялостния комплекс от грижи за децата.

Така, те получават всички необходими условия за добър гликемичен контрол и компенсирано състояние и едновременно с това растат заедно с връстниците си в естествена среда и позитивен психо-социален климат.

За да отговори на потребностите от качествено ранно образование и грижа за децата, и в подкрепа на семействата, детската градина е направила промени в организацията на средата и ангажиментите на персонала.

Назначени са три медицински сестри, които са с разширени длъжностни характеристики: подготвени са да измерват кръвната глюкоза при съмнение за хипогликемия и при всеки друг симптом за променено общо състояние на детето, както и да заместват родителите за поставяне на инсулин – подкожно или с помпа.

Редовно се осигуряват допълнителни обучения на педагогическия персонал за повишаване на компетентността за справяне с типичните проявления на диабета в детска възраст.

Екипът на детската градина е мотивиран да създава условия за адекватна социализация на децата с диабет, така че те да не бъдат третирани различно и целенасочено отделяни от връстниците си, за развитие на тяхната самостоятелност, възпитание в отговорност и грижа за себе си от най-ранна детска възраст, за детство без представа за себе си като „болен и непълноценен човек”.

Осигуряват се условия за движение и спорт, и всяка година, заедно с другите деца, малчуганите с диабет посещават организирано „Ски училище“.

Поради специфичните нужди и начина на „живот с диабет“, тези деца не могат да се разпръскват в масовите групи, но е важно да не бъдат отделяни от своите връстници. Затова е необходимо грижата за децата да продължи в разновъзрастова група, в която част от децата споделят живот с диабет, а друга част не.

Доскоро децата в тази група в детската градина са се определяли като получаващи допълнителна подкрепа за личностно развитие и групата е получавала съответното финансиране като „специална група“.

От тази година има риск допълнителното финансиране по Наредба за приобщаващо образоване Раздел II, чл. 82 , чл. 108, т. 7 да не бъде одобрено. С което постигнатото с много труд и усилия високо ниво на компетентна и устойчива грижа за малките българчета с диабет от мотивирания и сърцат колектив на детската градина може да бъде изпратено в миналото.

С това ще се зачеркнат и усилията и труда през годините на медицинските специалисти от Специализираната болница за активно лечение на детски болести, които са консултирали, обучавали и подпомагали във всяко отношение детска градина №124, за да има тя единствената за страната група с целогодишен прием на деца с нарушен глюкозен толеранс.

С писмо от 30.01.2019 г. до Министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, директорът на 124 ДГ Теменужка Димитрова отправя молба за съдействие за допълнително финансиране и запазване на статута на смесената група в Бърборино.

Българска асоциация Диабет подкрепя усилията и позитивния опит на педагогическия и медицински персонал на 124 детска градина Бърборино и призовава институциите да намерят решение за запазване на постигнатото в организацията и грижите за децата с диабет в Бърборино, както и за по-нататъшното му развитие и популяризиране. Да не допуснем София да загуби единствената функционираща група за деца с диабет!

Майя Викторова

Председател на Българска асоциация Диабет

Novo Nordisk