Българска асоциация Диабет с ново ръководство


vd 01/06/2018

Предизвикателства и възможности

Общото събрание на сдружението с нестопанска цел Българска асоциация диабет (БА Диабет, БАД) избра нов Управителен съвет (УС) и нов Контролен съвет на асоциацията. Само трима членове на УС продължават да работят с втори мандат, което е знак за приемственост, но и за промяна.

Общото събрание прие Програма за дейността на БАД и определи основните приоритети:

1. Повишаване на информираността и възможностите за самоконтрол и поддържане на устойчиво компенсиран диабет чрез осигуряване на съвременни и достъпни форми на обучение по утвърдена „Програма за обучения на пациентите с диабет”

2. Разширяване на обхвата на дейността, насочена към младите хора с диабет с нови форми на контакти и проекти – за обучения, повишаване на квалификацията, подпомагане в търсенето на работа и реализация

3. Постоянна работа за подобряване на условията за обучение, профилактика, лечение, контрол и самоконтрол на диабетиците в България. Сътрудничество с НЦОЗА (Национален център по обществено здраве и анализи) за осъществяване на проекти в тази насока и за напредък в създаването на Национална програма за диабета.

4. Действия за запазване и разширяване на социалните придобивки на хората с диабет и хората с увреждания в България

5. Разширяване на ролята и обхвата на международното сътрудничество за обмяна на добри практики и нови знания

6. Изграждане на партньорства за подкрепа на програмата на асоциацията, за да достигнат инициативите до най-отдалечените кътчета на страната и до повече хора с диабет

7. Повишаване на авторитета и позициите на Асоциацията сред пациенти, партньори и обществото

Новото ръководство на БАД вярва, че с девиза „Заедно сме по-силни“, предизвикателствата ще бъдат преодолени и възможностите ще бъдат реализирани успешно!

Новият състав на ръководните органи на Българска асоциация Диабет:

Управителен съвет:

1. Майя Иванова Викторова – председател на УС – София

2. Мария Николова Брусева – зам.-председател на УС социални дейности – Варна

3. Кирил Николов Илиев – зам.-председател на УС спортни и младежки дейности – Смолян

4. Стоян Михайлов Димитров – зам.-председател – Сливница

5. Даниела Иванова Илиева – член на УС – Плевен

6. Гинка Ставрева Иванова – член на УС – Видин

7. Божидар Стойков Вельов – член на УС – Своге

8. Искра Маринова Маринова – член на УС – Правец

9. Христо Василев Антонов – член на УС – Кубрат

10. Йорданка Анастасова Топузова – член на УС – Пловдив

11. Димка Йорданова Кинова – член на УС – София

Контролен съвет:

1. Адриан Константинов Стоев – председател на КС – София

2. Юлия Йорданова Георгиева – зам.-председател на КС – Силистра

3. Йорданка Асенова Георгиева – член на КС – Драгоман

4. Цветанка Павлова Лютакова – член на КС – Етрополе

5. Милка Колева Няголова – член на КС – Сливен

Национално представително сдружение с нестопанска цел “Българска асоциация Диабет”

тел.: 02 931 07 79, факс: 028326175, имейл: www.badiabet.com

Novo Nordisk