Ред за отпускане на безплатни ортопедични обувки чрез Агенция за социално подпомагане


vd 01/10/2017

Освен на свободния пазар, част от ортопедичните обувки у нас могат да бъдат предоставени безплатно (или срещу минимално доплащане). Това става с помощта на Агенцията за социално подпомагане (АСП) към Министерството на труда и социалната политика, които заплащат тези медицински изделия, вместо нуждаещите се от тях пациенти.

Ако стъпалата ви имат специални нужди, например плоскостъпие, деформитети (буниони/кокалчета, пръст чукче и др.), скъсяване или диабетно стъпало, то бихте могли да кандидатствате за получаването на подходящи ортопедични обувки, стелки или и двете, като за целта:

1. Най-напред трябва да получите Протокол от Ортопедична ЛКК

– Вземете направление от общопрактикуващ лекар за преглед при лекар-специалист – ортопед, ендокринолог, с първично мнение за състоянието Ви.

– Насочете документите от лекаря-специалист, към Специализирана ортопедична лекарска консултативна комисия (ЛКК)

– Ако становището от Специализираната ортопедична комисия е положително – ще издадат Протокол за изработка обувки, стелки при диабетно стъпало или и двете.

2. Кандидатствайте в Дирекция за Социално подпомагане (ДСП) по местоживеене за получаване на предписаните медицински изделия

3. Посетете магазин на фирма, която е лицензирана да предлага такива обувки/стелки, и се запознайте със съответните продукти

– Изберете модел измежду одобрените и вписаните в регистъра на Агенция за хора в увреждания

– Поискайте от магазина проформа фактура за необходимите изделия, съответстващи на предписаното в протокола на ЛКК

4. Посетете ДСП по местоживеене

– Попълнете и подайте молба-заявление за посочените продукти

– Приложете проформа фактура и протокола на ЛКК

След съответния срок, получете лично Заповед/заповеди от ДСП за обувки и/или стелки “по индивидуална мярка”. В срок до 30 дни от датата на издадената Заповед от ДСП, определената в нея сума ще бъде преведена по посочена в молбата Ви сметка.

5. Отидете след това пак в съответния магазин с оригинала на Заповедта, издадена от ДСП, и Протокола от ЛКК (имайте предвид, че срокът на валидност на Заповедта е 3 месеца). С получените от “социалните” средства заплащате в брой съответните обувки/стелки. Ако избраните от Вас обувки/стелки са с цена, която надхвърля сумата на отпуснатите средства, трябва да заплатите разликата от джоба си.

6. Представяте в ДСП в най-кратък срок издадената фактура-оригинал с касова бележка, заедно с Приемо-предавателен протокол по образец от ДСП.

За какво отпуска средства ДСП?

Според „Приложение 7” на Правилника за Прилагане на Закона за Интеграция на Хората с Увреждания, имате възможност да получите суми, които напълно или частично да покрият стойността на:

– един чифт обувки за срок от 12 месеца за възрастни

– един чифт обувки за срок от 6 месеца за деца и подрастващи до 18 години

– един ремонт на вече получени обувки/чифт след 6 месеца

– един чифт стелки по индивидуална мярка за срок от 6 месеца за възрастни

– един чифт стелки по индивидуална мярка за срок от 3 месеца за деца и подрастващи до 18 години

Novo Nordisk