Позиция на БА Диабет: Застрашаваща живота и здравето на нашите членове липса на медикаменти и инсулини01/04/2017

Българска асоциация Диабет (БА Диабет) е за БЕЗУСЛОВНО И НЕЗАБАВНО осигуряване от отговорните длъжностни лица на всички видове животоподдържащи и животоспасяващи медикаменти, инсулини и устройства, необходими за всекидневните грижи и контрол на хората с диабет в България.

Държавните институции, които са отговорни за здравеопазването на българската нация, трябва да намерят и приложат необходимите икономически механизми, и да вземат спешни мерки за осигуряване на снабдяването с животоподдържащи медикаменти и устройства за хората с диабет в България.

Настояваме за пълна прозрачност за причините, довели до остра криза в снабдяването с лечебните средства и поддържащи медикаменти за хората с диабет, както и за ясни правила за доставка и разпределение, които да гарантират стабилност на доставките в бъдеще.

Нека държавата избере за своите граждани не най-нискобюджетния, а качествения и отговорен доставчик, който да гарантира сигурност, така че животът на хората с диабет в България да не бъде поставен на карта, а да бъде устойчив и градивен в полза на цялото общество*.

Правото на здравеопазване и медицински грижи е основно право, а не привилегия, за всеки български гражданин. Правото на лечение и медицински грижи – включително достъпът до предписани препарати за поддържане на живота, каквито са различните видове инсулин за хората с диабет, е записано в член първи от международната Харта за правата и задълженията на хората с диабет**.

Българска Асоциация Диабет е член на Международната диабетна федерация (IDF) и в случай, че не настъпи промяна в организацията на снабдяване с инсулини и ситуацията в страната продължи да бъде кризисна, ще потърси съдействие от IDF за обръщение на държавно ниво, както и ще предприеме действия на граждански протест.

* Основополагащата резолюция 61/225 на ООН за диабета гласи: “Диабетът е хронично, инвалидизиращо и скъпо заболяване, свързано с тежки усложнения, които създават сериозни рискове за семействата, държавите-членки и за целия свят и представлява сериозно предизвикателство за постигането на международно договорените цели за развитие, включително Целите на хилядолетието за развитие на човечеството”.

** Международната харта на правата и отговорностите на хората с диабет ги признава за важен фактор в противопоставянето на този тих убиец, при условие че имат права и възможности да действат като равностойни партньори с доставчиците на здравни услуги и правителствата.

Хартата подчертава, че те споделят същите човешки и социални права както хората, които нямат диабет. Тя извежда като основно правото на хората с диабет да живеят пълноценен живот със справедливи възможности за обучение и работа, като едновременно с това посочва и отговорностите, които имат хората с диабет.