Загубата на тегло намалява здравните разходи за хората с диабет тип 201/04/2015

Спазването на диета и повишената физическа активност намалява здравните разходи за хората с диабет тип 2 и наднормено тегло, показват резултатите от проучване, като в същото време тази проста мярка подобрява здравето.

Промяната в начина на живот, която води до загуба на тегло, се препоръчва при всички затлъстели диабетици, тъй като е свързана с подобряване на контрола на метаболитните им показатели и дори с намаляване на нуждата от прием на лекарства.

Това, обаче, е първото проучване, което показва, че подобна мярка може да спестява пари на здравната система поради по-малка нужда от здравни грижи и свързаните с тях директни финансови разходи.

В проучването са участвали над 5000 пациенти с наднормено тегло или със затлъстяване, на възраст от 45 до 76 години, с диагностициран преди това диабет тип 2.

Около 15% от участниците са били с наднормено тегло (индекс на телесна маса - ИТМ 25-29.9 kg/m2) и 22% са били с екстремно затлъстяване, трета степен (ИТМ >/= 40 kg/m2). Останалите 63% са имали по-лека степен на затлъстяване (първа степен: ИТМ 30-34.9 или втора степен:35-39.9 kg/ m2). ИТМ се изчислява при всеки човек индивидуално, като неговото тегло в килограми (kg) се раздели на неговия ръст в метри, повдигнат на втора степен (m2). Оптималният за здравето ИТМ е от 18.5 до 24.9 kg/m2.

Пациентите са били разделени в две групи - подложени на интервенция за промяна в начина на живот, включваща диета и физическа активност с цел да се постигне трайна загуба на тегло, и контролна група, получаваща обичайните съвети.

В групата на спортуващите диетици е била регистрирана намалена с 11% годишна честота на хоспитализациите (статистически достоверна разлика).

Наред с това е бил постигнат намален годишен среден болничен престой с 15%, по-малко повторни настанявания в болнични заведения поради влошаване на здравето (мечтана цел на всяка здравноосигурителна каса!) или намалена нужда от домашно лечение.

В групата на поотслабналите след интервенцията участници е регистрирано и намаление в броя на предписваните лекарства, като разликата е отново статистически достоверна в сравнение с контролната група. Промяната в начина на живот, довела до загуба на тегло, е била свързана със значимо намаление на директните здравни финансови разходи със 7%, което означава спестяване на средно $600 (940 лв.) на пациент на година (за лекарства и медицински услуги).

Намалената честота на хоспитализациите и съкратеният болничен престой може да доведе до чувствително спестяване на пари, особено ако цифрите се екстраполират за стотици хиляди пациенти с диабет тип 2 в продължение на 10-годишен период.

Резултатите от друго проучване посочиха, че загубата на тегло, постигана след провеждането на бариатрична хирургия за редуциране на обема на стомаха, при пациенти с диабет и затлъстяване (ИТМ>40 kg/m2 или ИТМ>35 kg/m2 и свързани със затлъстяването придружаващи заболявания), води до намаляване на постоянно растящата с течение на времето нужда от предписване на лекарства за контрол на метаболитните показатели и до спестяване на разходи за медикаменти и медицински услуги.

Четири години след извършената процедура, пациентите с намален обем на стомаха са имали с 22.4% по-ниски разходи за медикаменти в сравнение с предоперативните им нужди или с групата, която е останала на медикаментозно лечение.

Преди подлагането им на бариатрична хирургия, пациентите с тази група са имали по-високи разходи за лекарства ($3098) в сравнение с втората група ($2303). Една година по-късно, обаче, общите разходи за медикаменти в оперираната група са спаднали под тези на групата, която е продължила да бъде на консервативно лечение ($2209 спрямо съответно $2407).

На четвъртата година в хирургичната група за лекарства са били похарчени общо $8411 спрямо $9900 в другата група.

При пациентите, подложени на хирургия за намаляване на обема на стомаха, през периода между първата и четвъртата година след операцията, е било постигнато намаление на приема на следните лекарства: антидиабетни средства -13.3%; антихипертензивни средства -6.9%, други кардиологични медикаменти -1.3% в сравнение с увеличиното лекарствено потребление в противоположната група (антидиабетни +7.6%; антихипертензивни + 10.9%; други кардиологични +12.4%).

Броят на антидиабетните медикаменти в първата група е бил по-малък със 73.7% на четвъртата година след операцията спрямо контролите. Намалението в броя на лекарствата за сваляне на кръвното налягане е било с 46.8% и на останалите кардиологични средства - със 47%.

Преди започване на проучването, пациентите в контролната група са давали за антидиабетни лекарства средно по $358, а четири години по-късно - по $1669, което означава четирикратно увеличение. Разликата е много голяма в сравнение с групата, подложена на оперативно свиване на стомаха.

Изводите са ясни: хората с диабет тип 2 и затлъстяване трябва да се хранят по-малко, за да постигнат трайна загуба на тегло, в резултат на намаления внос на калории. Тази мярка има благоприятно отражение върху метаболитните им показатели и общо върху здравето им, като води и до спестяване на пари за различни лекарства, назначавани за контрол на свързаните със затлъстяването заболявания, включително и глюкозо-понижаващи средства.