Среща с министър в Бургас


vd 01/04/2014

Неправителствени организации от област Бургас, представени от диабетните сдружения от „Синият кръг на надеждата”, военноинвалиди, раково болни, хора с увреждания, слепи и деца с психични отклонения, се срещнаха през януари с д-р Хасан Адемов – министър на труда и социалната политика, д-р Красимира Каракашева, общественици и депутати от община Бургас.

Министър Адемов сподели, че е подготвена двегодишна програма за хората с увреждания, а през юни ще се приеме явяването на ТЕЛК да става по електронен път с цел улесняването на болните хора и прекъсване на злоупотреби.

На срещата Председателят на сдружение „Диабетни грижи” Радка Жекова, постави въпроса за създаване на Национален регистър на диабетиците в България. По друго предложение – формиране на консултативен съвет по диабета, присъстващите бяха информирани, че МЗ предвижда да бъде съставен такъв не само на диабета, но и за други заболявания.

Росица Георгиева, Председател на сдружение „Диабетик” в Нова Загора предложи да се преразгледа нормативната база и нейната методика за отпускане на помощно-технически средства (ПТС) и да се създаде по-голяма информираност на служителите от „Социално подпомагане” за проблема „диабетно стъпало”.

За да се облекчи редът за получаване на ПТС да има комисии в повече градове не само с ортопед, но и с участието на съдов специалист. При подаване на молби и други документи да може да се използват пълномощници. Да се съкратят сроковете за получаване на целевата помощ за закупуване на ПТС.

Лежащите хора с тежки увреждания да се посещават по домовете в населените места, за да се освидетелстват от специална ТЕЛК. Да се разработи стратегия за българско производство на специални медицински обувки за хора с увреждания на краката.

Тонка Иванова

За допълнителна информация и контакти: Росица Георгиева, тел.: 0886 59 22 03

Novo Nordisk