Европейската комисия отново критикува здравеопазването в България


vd 01/04/2014

„…Лекарства, по-специално за групите в неравностойно положение и в отдалечени райони, както и организацията и финансирането на болничния сектор, бяха в епицентъра на загрижеността на ЕС във връзка c България.

Европейската комисия определи други рискове и проблеми в работния документ на службите на Комисията, съпътстващ специфичните за всяка държава препоръки за 2013 г., като например високият дял на частните разходи в здравеопазването, лошите здравни показатели, високият процент на български граждани, изложени на риск от бедност или социално изключване, както и тежестта от застаряването на населението,“ се казва в писмо на ЕК от март, в отговор на изпратено от пациентските организации писмо във връзка с подготвяните промени в системата на здравеопазването в България.

В писмото на ЕК ясно е посочено, че е необходима задълбочена реформа на българската здравноосигурителна система, за да може тя да функционира ефективно и да задоволява нуждите на българските граждани. В тази връзка Комисията очаква да получи българската Национална програма за реформа за 2014 г., за да изготви оценка на напредъка, постигнат от България в отговор на въпросната препоръка.

Писмото на Национална пациентска организация и Федерация Български пациентски форум от февруари алармира за кризисната ситуация, в която се намира здравеопазването у нас и за подготвените от Министерство на здравеопазване (МЗ) промени, които допълнително биха затруднили достъпа на пациентите до лечение и едновременно с това не биха допринесли за реални и устойчиви промени в сектора.

Национална пациентска организация призовава МЗ и всички институции в сферата на здравеопазването и здравната политика да вземат предвид препоръките на Европейската комисия и съответните директиви така, че здравната система в България да бъде реално реформирана и пациентите у нас да имат реален достъп до качествени здравни грижи и да не заплащат сами над 50% от разходите си за лечение.

Novo Nordisk