„Диабетни грижи” Бургас – постижения и амбиции за бъдещето


vd 01/04/2014

Сдружение „Диабетни грижи” Бургас рапортува за подкрепата на хората с диабет в направление „диабетните грижи – взаимни отговорности”!

Със създадените медико-социални партньорства между местна, областна и национални власти, експерти по диабета, пациентски организации, медицински фирми, здравни заведения и работещите в тях лекари, даваме сигнал към света, че и България е част от световното движение „Обединени срещу диабета”.

Социалните предприятия в нашата организация – Обществен център „Диабетни грижи” и Обществен кабинет „Диабетно стъпало” извършват следните дейности, довели до ефективни крайни резултати:

1. Всекидневно обучение на хората за самоконтрол на диабета и на неговите усложнения

2. Осигуряване на заетост на диабетно болни с група инвалидизация чрез бюрата по труда като социални асистенти

3. Човешка подкрепа на всеки нуждаещ се диабетик

4. Курсове за усъвършенстване на уменията на екипа в предоставяне на услуги

5. База за обучение на студентите от катедра „Здравни грижи” при университет „Проф. д-р Асен Златаров” в Бургас

6. Петгодишно партньорство с диабетното сдружение в Къркларели, Турция

7. Подобрено качество на живот през 2013 година на 497 диабетици; спасени от ампутации 402 случая с диабетно стъпало на възраст от 27 до 82 години

8. Създадено гражданското обединение „Синият кръг на надеждата“ и „Обединени срещу диабета” на диабетни организации от Южна България

Броят на всекидневните услуги, които организацията ни извършва за една календарна година, варира от 2364 до 5012

Ние успяваме да се справим с тези задачи, благодарение на:

1. Пълна ангажираност на доброволците от Управителния съвет на сдружението

2. Подкрепата на обществото и на местната изпълнителна власт за инвестиция в грижите за нашите членове

3. Безрезервната подкрепа на екипа на фирма Ново Нордиск за нашия район

Стратегия на областно ниво „достъпни грижи за всеки”

Няколко факти за изпълнение на програмата „Обгрижване на хората в отдалечените селища на Бургаска област” за времето от септември до ноември 2013.

Организирахме срещи на диабетици с екип „медицинска сестра, двама кардиолози” от Кардио център „Понтика” Бургас в: селата Габър (община Созопол), Винарско, Тръстиково, Трояново (община Камено) и градовете Камено (няколко групи), Средец, Карнобат, Малко Търново, Царево. Кметът на Община Камено осигури транспорт на хората от селата за прегледите както в селата, така и в град Камено.

Проведохме контролни изследвания и преглед от кардиолози, които включват:

– изследване на кръвна глюкоза (при 693 души) и на гликиран хемоглобин (319 души) за оценка на степента на гликемичен контрол

– измерване на артериално кръвно налягане (596 души) и извършване на електрокардиография (ЕКГ) и ехокардиография от кардиолог (412 души)

Резултатите

Възраст на обхванатите диабетици – от 5 до 87 години; с високи моментни нива на кръвна глюкоза (захар) (от 8.5 до 28 mmol/l!) – 163 души; с високо ниво на гликиран хемоглобин (над 8.5 до 11.2%) – 47 души; с високо ниво на систолно кръвно налягане (над 140 до 220 мм жив. ст.) – 240 души; с високо ниво на диастолно кръвно налягане (над 85 до 110) – 141 души.

Всеки диабетик получи наш талон със следната информация: стойности от изследването на гликирания хемоглобин, заключение от разчитането на ЕКГ-ата и ехокардиографиите, указания от кардиолозите и индивидуална консултация.

При случаите с измерени високи нива на кръвна глюкоза и гликиран хемоглобин предложихме незабавно да се информират личните лекари и ендокринолозите. Поехме ангажимента да проверим дали тези хора са изпълнили дадените указания и да им съдействаме при възникнали проблеми.

Срещахме се с кметовете по места, за да ги запознаеме с резултатите, после със Заместник областния управител Евгени Врабчев и спонсорите.

Бъдещето

Планираме срещи с ръководството на Кардио център „Понтика” Бургас за уточняване на графика за следващите прегледи, както и да информираме чрез медиите обществото какво се случва в отдалечените селища.

Ползата

Вяра и надежда в хората от отдалечените селища, че и за тях има „грижи”. Влагата в очите им и благодарността към кардиолозите: „благодарим Ви, докторе, удължихте ми живота с още една година,” видяхме и чухме неведнъж.

Осъзнатост у хората за необходимостта от добър самоконтрол и това се чувства там, където има активни диабетни организации – Камено, Карнобат, Средец, Царево. Умения за работа в екип – на диабетни организации и медицински специалисти.

Участие на студентите със специалност „медицинска сестра” в програмата на нашата организация доведе и до тяхна промяна в мисленето – че медицинската сестра не е само за болните в болницата, а за „грижа за всеки”!

Заедно сме по-силни в отстояването и в България да има реален национален регистър на диабетиците – проект, който министерство на здравеопазването (МЗ) декларира, че започва през август миналата година. Нашите практики в „регистъра на диабетиците от Бургаска община” бяха представени в МЗ, разгледани и приети полезните за обществото неща.

Подкрепата

Всичко това нямаше да се случи, ако нямаме подкрепата на:

Инж. Стефан Бонев – кмет Община Камено

Тодор Петров – заместник кмет Община Камено

Тодорка Вълева – кмет с. Винарско

Андон Николов – кмет с. Трояново

Михалена Георгиева – кмет с. Тръстиково, които предоставят дори своите кабинети за срещи с диабетиците, сами осигуряват присъствието им и при „проблеми” ги водят до личните им лекари

Георги Димитров – кмет Община Карнобат

Мария Генова

д-р Златанова – невролог

д-р Чилева – ендокринолог

Станислав Добрев – Заместник кмет, Община Царево

Иван Жабов – кмет Община Средец

Д-р Ралева – семеен лекар, Малко Търново

Дора Янева – председател на Клуб на пенсионера, с. Габър

Довроболците от нашите диабетни организации – Иванка Мирянова, гр. Камено; Росица Вангелова, гр. Карнобат; Николина Тодорова, гр. Царево; Красимира Радева и Мален Маленов, гр. Средец

Евгени Врабчев, Заместник областен управител, Бургас

Кардиологичните екипи – д-р Гогов, д-р Панайотов, д-р Ралева, д-р Господинова, м.с. Ася, м.с. Светла, шофьор Митко от Кардио Център „Понтика” Бургас с управител д-р Контева,

Ново Нордиск България

Бъдете благословени и успявайте в трудностите!

Радка Жекова

Председател

РСНЦ „Диабетни грижи“ – Бургас

бул. Ст. Стамболов, зад бл. 71, тел.: 0882 597 408

Сдружение „Диабетни грижи” Бургас навърши през април 20 години. Юбилеят бе отбелязан с форум, в който участваха пациенти, доброволци и лекари, обединени срещу диабета. Мотото на празничното събитие бе:„Диабетът – социален и медицински проблем”, а водещата тема – ролята на медико-социалното партньорство, реална грижа за всеки човек в България.

„Ние набрахме смелост и кураж през последните три години България да бъде част от световното движение и обединение срещу диабета, коментира по този повод Радка Жекова, председател на сдружението.

Миналата година, след 19 години усилен труд, бе създадена диабетна общност, диабетна организация „Синият кръг на надеждата в България”.

Novo Nordisk