Социални фактори влияят върху продължителността на живота при диабет


vd 01/09/2013

Социалната неравностойност, в допълнение на лошия гликемичен контрол, има неблагоприятно влияние върху продължителността на живот на хората с диабет тип 1, показват резултатите от проучване във Великобритания (1).

Определението на понятието социална неравностойност (социална депривация) е сложно, но включва фактори като: нисък социалноикономически статус (липса на достатъчни лични или семейни доходи), бедност, необразованост и ограничен достъп до здравни грижи (поради невъзможност за поемане на разходите или ниска здравна култура).

В проучването са участвали два типа диабетици – хора с добро социално положение и такива, попадащи в групата на социално неравностойните. Проследяването им за период от 10 години показва, че 61% от смъртните случаи са възникнали във втората група.

Данните показват, че високите стойности на гликирания хемоглобин (HbA1c), но не и продължителността на диабета, са независим рисков фактор за съкращаване на живота.

Гликемичният контрол и социалната депривация са независими рискови фактори за смъртност при хората с диабет тип 1, което показва, че предприемането на мерки за намаляване на тяхното неблагоприятно влияние върху здравето, могат да подобрят чувствително крайните резултати.

Като цяло, в групата на социално неравностойните смъртността е била 5% спрямо 1 до 3% в групите с по-добро социално положение. Разликата в средното ниво на HbA1c между двете групи (бедни и необразовани спрямо богати и образовани) е била 0.9% (9.1% спрямо съответно 8.2%).

Поддържането на нива на HbA1c около 9.5% повишава значимо риска за смърт, е другият основен извод.

Смъртността е достигнала 10% сред пациентите, поддържали нива на HbA1c между 9.5% и 10.5%, спрямо 3% сред тези с нива на този показател под 9.5%. Най-висока смъртност (11%) e регистрирана при случаите с нива на HbA1c над 10.5%.

Социалната депривация има негативно отражение върху здравното състояние на хората с диабет тип 1 поради повишения им риск за сърдечни заболявания в следствие на дългосрочното поддържане на лош контрол на кръвната глюкоза и на кръвното налягане, по-високата честота на тютюнопушене, нездравословното хранене и ограничените възможности за отдих и спорт.

Неравностойното социално положение е източник на негативни възприятия, които също влошават сериозно здравето и съкращават живота.

Използван източник:

1. Thomas S. et al. Age, glycaemic control and social deprivation independently predict 10-year mortality in a UK type 1 diabetes cohort. EASD 2013; Abstract 316

Novo Nordisk