Полови различия в контрола на диабет тип 1


vd 01/09/2013

Мъжете с диабет тип 1 поддържат по-добър дългосрочен контрол на кръвната глюкоза отколкото жените, но няма значима разлика в това отношение между момчетата и момичетата в ранна детска възраст, показват резултатите от проучване, проведено в 12 държави (Aвстрия, Германия, Дания, Италия, Латвия, Нова Зеландия, Норвегия, САЩ, Словения, Швеция, Шотландия и Украйна) и обхванало 142 260 деца и възрастни с това заболяване.

Изследователите са сравнили резултатите от измерването на гликирания хемоглобин (HbA1c) през предшестващите 12 до 24 месеца и са установили, че нива на HbA1c, равни или по-високи от 7.5% (показващи незадоволителен гликемичен контрол), са поддържали 64.4% от момчетата под 15-годишна възраст и 74 от девойките и жените на възраст от 15 до 29 години.

При по-малките деца не е имало разлика в това отношение между момчетата и момичетата.

При девойките и жените е установена по-висока честота на незадоволителен гликемичен контрол (нива на HbA1c =/>7.5%) с 8% в групата 15-29 години и с 6% при тези на възраст 30 години и нагоре в сравнение с връстниците им от противоположния пол. Кои са причините за тези различия остава неясно.

Novo Nordisk