Свързани с бременността усложнения повишават сърдечносъдовия риск при жените01/05/2012

Жените, които развиват усложнения по време на бременност като гестационен захарен диабет и прееклампсия, имат повишен риск да развият по-късно през живота си сърдечносъдово заболяване, показаха резултатите от британското проспективно проучване ALSPAC (Avon Longitudinal Study of Parents and Children) (1).

Авторите на това изследване са проследили 3416 жени във Великобритания за период от 18 години след бременността им, която е протекла с усложнения като прееклампсия и гестационен диабет (захарен диабет, които се развива по време на бременност). На базата на регистрираните резултати, те са разработели математически модел за предсказване на 10-годишния риск за сърдечносъдово заболяване (ССЗ) при тази група жени.

От включените в анализа майки, 30% са имали анамнеза за бременност, която е протекла с поне едно усложнение, 5% – с поне две, а около 1% – с три усложнения като гестационен диабет, прееклампсия, преждевременно раждане и раждане на голям или на малък за гестационната му възраст плод (едро или дребно бебе).

Бременнните с гестационен диабет са имали повишени нива на кръвната глюкоза на гладно и след нахранване, докато тези с прееклампсия – високо кръвно налягане, по-висок индекс на телесна маса, повишени нива на липиди и инсулин.

Анализът е показал, че жените, които развиват гестационен диабет, имат 1.26 пъти по-висок риск за появата на ССЗ през следващите 10 години от живота им, а тези – прееклампсия – 1.31 пъти, в сравнение с жените, които имат бременност без тези усложнения.

За родилите по-голям за гестационната си възраст плод, е по-характерно да имат наднормено тегло и по-високи стойности на кръвната глюкоза, докато за тези с малък плод – по-високо кръвно налягане.

Историята как е протекла бременността при всяка жена може да служи като показател за нейния бъдещ риск за сърдечносъдово заболяване.

При жените, при които бременността е протекла с нарушения в глюкозната обмяна и с повишено кръвно налягане е важно рано да се препоръчва здравословна промяна в начина на живот с цел да се повлияе върху по-неблагоприятния им сърдечносъдов рисков профил.

Прееклампсия е състояние на повишено артериално кръвно налягане – стойности, равни или по-високи от 140/90 милиметра живачен стълб (mm Hg), измерени най-малко два пъти след 20 гестационна седмица и придружени от появата на протеинурия (албумин в урината).

Гестационна хипертония е състояние на повишено кръвно налягане над посочените стойности, но без да е придружено от протеинурия.

Гестационен диабет е състояние на повишени стойности на кръвната глюкоза, което се появява по време на бременност и отзвучава след раждането, но е свързано с повишен риск за по-ранната поява на диабет тип 2 и на сърдечносъдово заболяване през живота на съответната жена.

Специфичните препоръки за откриване на хипергликемични отклонения по време на бременността са (2):

– При първото посещение в лекарския кабинет на всяка бременна жена трябва да се проведе изследване на кръвната глюкоза сутрин на гладно (КГГ), на хемоглобин А1с (А1с) или да се измери нивото на глюкозата в случайно взета кръв (по всяко едно време на деня)

– Праговите стойности за диагноза на изявен диабет по време на бременност са: КГГ=/>7.0 mmol/l; ниво на А1с =/>6.5% или ниво на глюкозата в случайно взета кръв =/>11.1 mmol/l (потвърдени)

– Ако резултатите от горепосочените изследвания позволяват да се постави диагнозата изявен диабет, лечението и наблюдението на бременната трябва да бъде същото като при жените с диагностициран още преди бременността диабет

– Ако резултатите от горепосочените изследвания не установяват диабет и нивото на КГГ е =/>5.1 mmol/l, но <7.0 mmol/l, трябва да се постави диагнозата гестационен диабет

– При измерване на КГГ<5.1 mmol/l, е необходимо да се проведе скрининг за гестационен диабет в периода между 24 и 28 гестационна седмица (г.с.) с перорално обременяване със 75 грама глюкоза (OГТТ, Световна здравна организация)

– За да се диагностицира гестационен диабет в периода от 24 до 28 г.с. на бременността, трябва да се измери кръвната глюкоза (КГ) на 2-ия час след приема през устата на 75 грама глюкоза (OГТТ) при всички жени, които до този момент нямат изявен диабет или гестационен диабет, установени при изследване, проведено през по-ранен етап от съответната бременност

Диагноза изявен диабет се поставя при установяване на ниво на КГГ=/>7.0 mmol/l. Диагноза гестационен диабет се поставя при установяване на една или повече стойности, равни или по-високи от следните прагови величини: КГГ 5.1 mmol/l, плазмена глюкоза на 1-ия час от провеждането на ОТГГ 10.0 mmol/l или плазмена глюкоза на 2-ия час 8.5 mmol/l.

За нормални резултати се приемат всички стойности на КГ при OГТТ, които са по-ниски от посочените величини.

Измерването само на КГГ може да открие 8.3% от жените с гестационен диабет (при стойности =/>5.1 mmol/l). Измерването на ПГ на 1-ия час след обременяване със 75 g глюкоза (ОГТТ) добавя още 5.7%, а измерването на ПГ на 2-ия час идентифицира допълнително още 2.1%.

Обременяването със 75 грама глюкоза (ОГТТ) е най-подходящият скрининг тест за откриване на гестационен диабет. Не се препоръчва за тази цел да се използват нивата на A1c.

Липсват достатъчно данни от проучвания, които да позволят да се заключи дали провеждането на скрининг за диагноза и лечение на гестационен диабет преди 24 до 28 г.с. може да бъде от допълнителна полза.

Всички жени, при които е диагностициран гестационен диабет или изявен диабет по време на бременността, трябва да проведат контролно изследване на кръвната си глюкоза след раждането.

Рискови фактори за гестационен диабет:

– напреднала възраст и наднормено тегло на жената

– бързо наддаване на тегло по време на ранната бременност (74% по-висок риск за появата на гестационен диабет при наддаване с над 0.4 kg/седмица и 43% по-висок риск при наддаване с 0.27-0.4 kg/седмица в сравнение с увеличаване на теглото с под 0.27 kg/седмица)

– анамнеза за предишен гестационен диабет или за новородено с голям размер за гестационната си възраст (макрозомия)

– фамилна анамнеза за диабет тип 2 при родственици от първа степен

Използвани източници:

1. Fraser A., Nelson S., Macdonald-Wallis C. et al. Associations of pregnancy complications with calculated CVD risk and cardiovascular risk factors in middle age: The Avon Longitudinal Study of Parents and Children. Circulation 2012 http://circ.ahajournals.org

2. International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups Consensus Panel. International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups recommendations on the diagnosis and classification of hyperglycemia in pregnancy. Diabetes Care 2010;33:676-682 http://care.diabetesjournals.org

Novo Nordisk