Решаване на споровете лекари-пациенти


vd 01/12/2011

Национална пациентска организация счита, че е необходима цялостна промяна на модела за решаване на споровете лекар-пациент, като в нея залегнат следните принципи:

В Закона за правата и задълженията на пациентите следва да бъде разписана ясна процедура за извънсъдебно решаване на спорове между лекар и пациент, както и между болнично заведение и пациент. По този начин ще бъдат гарантирани правата на пациентите в случаите, когато има доказани лекарски грешки.

Въвеждане на ускорена процедура за решаване на споровете лекари-пациенти. Практиката досега показва, че има редица пречки пред пациентите за реална защита на техните права по съдебен ред: съдебни разходи, продължителност на процедурата, неадекватна съдебно-медицинска експертиза.

Гарантиране ролята на обществото в процеса на вземане на решения относно казусите за лекарски грешки. Да се създаде адекватен и ефективен механизъм за обезщетение на пациентите при доказване на лекарска грешка.

Възможни варианти за промяна на модела са:

– Да се създаде изцяло нова и независима институция, създадена от експерти (медицински и обществени лица), която да гарантира обективност при разглеждане на случаи на лекарски грешки – по модел на Великобритания (това предложение бе подкрепено и от Българския лекарски съюз).

– Да се разширят правомощията на изпълнителна агенция Медицински одит във връзка с разследване и произнасяне по казуси за лекарска грешка, като към нея се създаде група от представители на обществото.

– Изцяло да се реформират действащите комисии към БЛС (на национално и регионално ниво), като се разпишат ясни правила за работата им и се определят точни срокове по отделните процедури – по модел на Германия.

Novo Nordisk