Помощници за хората с увреждания и възрастните


vd 01/02/2011

Предлагаме ви (редактиран) отговорът на депутатско питане на министър Тотю Младенов за изпълнение на Националната програма „Асистенти на хора с увреждания” и реализацията на дейностите „Социален асистент”, „Личен асистент” и „Домашен помощник” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”:

През 2011 по Националната програма „Асистенти на хора с увреждания” в дейност „Личен асистент” се предвижда наемането на 3000 безработни лица, както и разширяване на достъпа на целевите групи (всичко това е съфинансирано от Европейския съюз).

По Проекта, на територията на цялата страна, от лични асистенти се обслужват 6200 деца и лица с увреждания.

За лични асистенти се наемат кандидати, показали удовлетворителни резултати при интервюиране, намират се в добро физическо и психическо състояние и са одобрени от потребителя.

В зависимост от конкретните потребности на клиентите, личните асистенти се наемат на пълен или непълен работен ден по трудово правоотношение или за извършване на определен обем от работа. Договорите се сключват в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда и Закона за задълженията и договори.

Одобрените кандидати за лични асистенти преминават обучителен курс и се включват в „Банка личен асистент” в общината (района), след което могат да бъдат избирани от кандидат-потребителите. Всеки личен асистент може да работи на трудов договор или по договор за услуга с един или повече потребители, не повече от общо 160 часа на месец.

В рамките на Проекта се предвижда през 2011 да бъдат обхванати до 8500 потребители на социалната услуга „Личен асистент”, както и до 8500 асистенти, а до края на предоставяне на услугата по Проекта (април 2012) – да достигнат до 9000 потребители и съответно толкова лични асистенти. Бюджетът на Проекта е в размер на 35 милиона лева.

Алтернатива за хората с трайни увреждания и тежко болни самотни хора към настоящия момент са и дейностите „Домашен помощник” и „Социален асистент”, които се предоставят по проекти по схемите за безвъзмездна финансова помощ по европейската оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (отново става дума за цялостно финансиране от Европейския съюз).

Услугите са предоставяни в рамките на пълен работен ден от лица, търсещи работа и/или под формата на почасови услуги от работещи, учещи или пенсионирани лица.

През 2011 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 3 са сключени 134 договора на обща стойност 22 милиона лева.

Според посочените в проектните предложения данни, общият брой на обслужваните българи ще бъде 8206 (4845 с увреждания и 3361 самотни възрастни хора).

За допълнителна информация: Министерство на труда и социалната политика (www.mlsp.government.bg).

Novo Nordisk