Инсулинови аналози при деца и юноши с диабет тип 1


vd 01/02/2011

Предимствата на инсулиновите аналози се дължат на специфичния им профил на действие – използвани правилно, те могат да минимализират нежеланите странични действия на инсулиновата терапия – хипогликемия, нощна хипогликемия и нежелано наддаване на тегло, особено през юношеството.

Мнение на Европейската лекарствена агенция (ЕМА, www.emea.europa.eu) (1):

Дългодействащите инсулинови аналози detemir и glargine могат да се използват за лечение на диабет при юноши и деца на възраст шест години или по-големи. Те не са изследвани при деца под 6-годишна възраст (или има данни от много малки и кратки проучвания).

Бързодействащите инсулинови аналози aspart и lispro трябва да бъдат предпочитани при деца с диабет (пред бързодействащите човешки инсулини) когато по-бързото действие на инсулина може да бъде от полза.

Инсулиновият аналог aspart (аспарт) може да се прилага за лечение на диабет при юноши и деца на възраст две години или по-големи. Инсулиновият аналог lispro (лиспро) няма посочено специфично възрастово ограничение, но клинични проучвания с него са проведени при деца на възраст от две до 11 години и от 9 до 19 години.

Мнение на Международната асоциация по детски и юношески диабет (ISPAD www.ispad.org) (2):

Подобряването на гликемичния контрол при диабет тип 1, особено с интензифицирано инсулиново лечение (базално-болусен режим с многократни инсулинови инжекции или постоянна подкожна доставка на инсулин с инсулинова инфузионна помпа) намалява риска за диабетни съдови усложения като тези ползи са дългосрочни. Няма основания да се смята, че всичко това не се отнася и за децата.

При всички възрастови групи с диабет тип 1 целта на заместителното инсулиново лечение е максимално да се наподоби нормалната физиологична секреция на инсулин, за да се постигне оптимален гликемичен контрол (съобразен с възрастта на детето и неговите нужди).

Инсулиновите аналози не водят до изразено намаление на нивото на гликирания хемоглобин (А1с), в сравнение с човешките инсулини (малка полза в това отношение), но могат да минимализират нежеланите странични действия на инсулиновата терапия.

Бързодействащите инсулинови аналози (аспарт и лиспро) имат по-бързо и по-кратко действие (достигат по-бърз пик и се елиминират по-бързо), което позволява те да бъдат инжектирани непосредствено преди хранене или дори веднага след нахранване. Това е предимство при деца с капризен и непредвидим начин на хранене (типично за предучилищната възраст), тъй като инсулиновата доза може да се адаптира към количеството погълната храна.

Тези инсулинови аналози могат да доведат до подобрение на пострандиалната хипергликемия (увеличаването на кръвната глюкоза след нахранване) и да намалят риска за хипогликемия (късно след нахранване или преди следващото хранене), както и за нощна хипогликемия (около 3 часа през нощта) в сравнение с човешките бързодействащи инсулини.

Бързодействащите инсулинови аналози се абсорбират по-бързо и се елиминират по-бързо, което понижава риска за хипогликемии и за сериозни хипогликемии. Техният пиков ефект настъпва 1-1.5 часа след подкожната им доставка (около два пъти по-бързо от бързодействащите човешки инсулини) и продължава около три часа.

Болусната терапия с аспарт или лиспро позволява по-голяма гъвкавост на режима на хранене и постигане на по-добър контрол на хипергликемията след нахранване. За да бъдат използвани тези предимства, е необходимо родителите, децата и юношите с диабет тип 1 да имат необходимото ниво на познания (нужно е обучение), както и да имат възможности да измерват нивото на кръвната глюкоза редовно (преди и след нахранване).

Дългодействащите инсулинови аналози (детемир, гларжин) имат по-предвидим профил на действие през денонощието (нямат пиков ефект) в сравнение с интермедиерните човешки инсулини (NPH – neutral protamine Hagedorn, неутрални протамин Хагедорн инсулини).

Поради по-плавния си профил на действие, тези инсулинови аналози могат да водят до по-малък риск за нощна хипогликемия (около 3 ч.) както и за ранна сутрешна хипергликемия (в следствие на „феномена на зазоряването” – повишаването на кръвната глюкоза между 4 и 7 ч. поради увеличената секреция на растежен хормон) отколкото NPH инсулините, използвани за базална терапия.

Мнение на британския Национален институт за клинични постижения (NICE www.nice.org.uk):

При пациенти с диабет тип 1:

Да се предпочита бързодействащ инсулинов аналог пред човешки бързодействащ инсулин:

– когато нощната или късната хипогликемия в периодите между храненията е проблем

– за да се избегне нуждата от междинни закуски с цел да се поддържа адекватен гликемичен контрол

Да се предпочита дългодействащ инсулинов аналог:

– ако нощната хипогликемия е проблем при лечение с човешки NPH инсулин

– ако сутрешната хипергликемия, в резултат на приложението на NPH инсулин, води до трудно поддържане на гликемичния контрол през деня

– ако се използва бързодействащ инсулинов аналог за контрол на кръвната глюкоза след нахранване

Инсулиновите аналози могат да бъдат от полза при:

1. Непредвидим стил на живот и на хранене (малки деца, юноши с разстройства в храненето – булимия и анорексия, активни спортисти)

2. Ситуации, водещи до големи (непредвидими) колебания на кръвната глюкоза: „феномен на зазоряването”, нощна хипогликемия, висок риск за чести и сериозни хипогликемии (намален усет за улавяне на хипогликемия), бъбречна недостатъчност, чернодробна недостатъчност, стомашночревни заболявания (нарушено храносмилане)

3. Състояния с високи стойности на постпрандиалната кръвна глюкоза (след нахранване), ниски стойности на препрандиалната кръвна глюкоза (преди нахранване) и невъзможност поради тази причина да се постигне прицелното ниво на хемоглобин А1с

4. Затлъстяване или нежелано наддаване на тегло

5. Кетонурия/кетоза по повод на остри заболявания – бързодействащите инсулинови аналози овладяват по-бързо хипергликемията отколкото бързодействащите човешки инсулини

Ползите от инсулиновите аналози не се свеждат само до подобряване на гликемичния контрол, а до намаляване на хипогликемиите, особено на сериозните и нощните епизоди, както и до по-благоприятен ефект върху телесното тегло, като за тези предимства не може да се съди по промяната на хемоглобин А1с.

Д-р Диляна ЯНКОВА

Използвани източници:

1. www.emea.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2009/10/WC500004040.pdf

2. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2009. Insulin treatment in children and adolescents with diabetes. Pediatric Diabetes 2009: 10 (Suppl. 12): 82–99

3. Кои са критериите за предписване на инсулинови аналози и инсулинови аналогови смеси във Великобритания? Клуб Д, 2008, бр.4/август http://mbd.protos.bg

Novo Nordisk