Важно кой и как обучава хората с диабет01/02/2010
Проучване в САЩ очерта профила на обучаващите по диабет в страната. Това са специалисти с високи доходи (средно брутно месечно възнаграждение $5500), с бакалаварска степен, на средна възраст 51 години (31% са над 50 години и само 9% са под 35 години). Квалификацията на обучаващите по диабет е много важна за подобряване на качеството на грижите за пациентите с това заболяване, заключиха неговите автори, представили данните от анализа по време на годишната среща на Американската асоциация на обучаващите по диабет (AADE, www.diabeteseducator.org). Професията е силно феминизирана - 97% от обучаващите са жени (40% са диабетни сестри и 37% са диетични инструктори). Освен това, 88% от обучаващите имат над 25 години стаж в тази област, 21% - над 20 години и само 15% - под пет години. Около 43% от обучаващите работят в диабетни центрове. 95% провеждат изцяло обучението на пациентите, като съветите за здравословно хранене са неразделна част от всяка програма. Около 73% от професионалистите обучават на седмица средно по 18 пациенти, 18% - под 10 пациенти и 9% - над 40 пациенти. Средното заплащане на час е около $31, като под 25% печелят под $25 и 2% - над $45 на час. 21% от обучаващите носят персонална финансова отговорност за постиганите резултати. Качество и ефективност на здравните грижи се постига с контрол на резултатите!