Важно кой и как обучава хората с диабет


vd 01/02/2010

Проучване в САЩ очерта профила на обучаващите по диабет в страната. Това са специалисти с високи доходи (средно брутно месечно възнаграждение $5500), с бакалаварска степен, на средна възраст 51 години (31% са над 50 години и само 9% са под 35 години).

Квалификацията на обучаващите по диабет е много важна за подобряване на качеството на грижите за пациентите с това заболяване, заключиха неговите автори, представили данните от анализа по време на годишната среща на Американската асоциация на обучаващите по диабет (AADE, www.diabeteseducator.org).

Професията е силно феминизирана – 97% от обучаващите са жени (40% са диабетни сестри и 37% са диетични инструктори).

Освен това, 88% от обучаващите имат над 25 години стаж в тази област, 21% – над 20 години и само 15% – под пет години. Около 43% от обучаващите работят в диабетни центрове. 95% провеждат изцяло обучението на пациентите, като съветите за здравословно хранене са неразделна част от всяка програма.

Около 73% от професионалистите обучават на седмица средно по 18 пациенти, 18% – под 10 пациенти и 9% – над 40 пациенти. Средното заплащане на час е около $31, като под 25% печелят под $25 и 2% – над $45 на час. 21% от обучаващите носят персонална финансова отговорност за постиганите резултати.

Качество и ефективност на здравните грижи се постига с контрол на резултатите!

Novo Nordisk