Какви права предоставя на осигурените български граждани Европейската осигурителна карта?01/05/2008

Според правилата на Европейския съюз (ЕС) за координация на системите за социална сигурност, след 1 януари 2007 година, при престой в държавите-членки на ЕС здравноосигурените български граждани имат право на неотложна медицинска помощ (помощ, за която се прецени, че в зависимост от здравословното състояние и продължителността на престоя на пациента, не може да се отложи до планираното му завръщане в България).

Обемът и видът на медицинската помощ, която следва да бъде предоставена на пациента, се преценяват от лекуващия лекар, съгласно законодателството на държавата, в която се намира в момента болният.

За да получите спешна и неотложна медицинска помощ в държава-членка на ЕС, за сметка на България, е необходимо да представите документ, удостоверяващ правата ви. Този документ е Европейската здравноосигурителна книжка (ЕЗОК) или Удостоверението за временно заместване на ЕЗОК.

Преди заминаването си за държава-членка на ЕС следва да се обърнете към районната здравноосигурителна каса по местоживеене (РЗОК) и да подадете документи, за да ви бъде издадена Европейска здравноосигурителна книжка (ЕЗОК).

По изключение, а също така и по-късно, може да ви бъде издадено Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК.

При представяне на ЕЗОК (или на Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК) като турист, командироване, обучение, търсене на работа или и в други случаи на престой, имате право да получите спешна и неотложна медицинска помощ в държавите-членки на ЕС: Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър (Република Кипър), Латвия, Литва, Люксенбург, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Чехия, Швеция.

Ако при престой в друга държава членка на ЕС се нуждаете от специализирано лечение (хемодиализа, кислородна терапия), преди отпътуването следва да се свържете с районната здравноосигурителна каса по местоживеене (РЗОК) за информация и съдействие. Това се отнася и за случаите, когато заминавате за държава членка на ЕС с цел лечение, в който случай ЕЗОК не може да се ползва.

Когато по време на престоя ви в друга държава-членка на ЕС, ви се наложи непланирано да ползвате медицинска помощ, можете да се обърнете със своята ЕЗОК към изпълнител на медицинска помощ (лекар, здравен център, болница и др.), упълномощен да предоставя медицински услуги за сметка на компенентната здравна институция в съответната държава-членка на ЕС. При всички случаи трябва да представите и документ за самоличност (лична карта или международен паспорт).

Информация за адресите на чуждестранни изпълнители на медицинска помощ – лекари, болници и други здравни заведения, можете да получите от офисите на здравната институция в мястото на престоя ви.

Ако при престой в друга държава-членка на ЕС сте заплатили в брой за оказана ви медицинска помощ, след завръщането си в България може да представите оригиналните платежни документи (фактури) пред районната здравноосигурителна каса по местоживеене (РЗОК). Там ще ви информират дали (и в какъв размер) разходите ви могат да бъдат възстановени.

На сайта на Националната здровноосигурителна каса (www.nhif.bg) може да намерите допълнителна информация:

– за процедурата в случай на неработоспособност, настъпила по време на временен престой в друга държава-членка на ЕС

– за зравноосигурителните институции на държавите-членки на ЕС по място на престой, както и условията за преглед и лечение при лекар/зъболекар, болнично лечение и получаване на лекарства в аптеките на съответната държава-членка на ЕС.