Проблемите на ТЕЛК


vd 01/07/2007

Проблемите, свързани с медицинската експертиза на работоспособността (ТЕЛК и НЕЛК) в България, са обсъждани многократно в междуведомствени работни групи, като основните фактори за удължените срокове за издаване на експертни решения се коренят в Кодекса за социално осигуряване и в облекченията и помощите за лицата с трайно намалена работоспособност, регламентирани в редица закони и поднормативни актове, според министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски.

За периода 2004-2006 година се наблюдава трайна тенденция за увеличаване дейността на ТЕЛК и НЕЛК – извършване на пълни експертизи на лица за освидетелстване и преосвидетелстване на работоспособността им, частични експертизи и консултации. През 2004 общият брой на освидетелстваните лица е 241 671, през 2005 – 228 708, а през 2006, при все още обработващи се данни – 261 504.

Увеличеният обем работа в ТЕЛК и НЕЛК и трайната тенденция към нарастване на бройката на освидетелстваните лица се отразиха неблагоприятно и върху качеството на медицинската експертиза, смята проф. Гайдарски.

Според новите идеи на министерството, обект на медицинската експертиза на работоспособността, с които ще работят ТЕЛК и НЕЛК, ще бъдат хората между 16 и 65 години. Ще се разработят принципи и методика за експертиза на децата във възрастта от 0 до 16 години. Ще се разработват и проекти, насочени към освидетелстването и съответното социално осигуряване на хората в третата възраст. Тези промени трябва да доведат до оптимизиране на дейността на всички нива в медицинската експертиза на работоспособността.

Novo Nordisk