Отново за здравното осигуряване


vd 01/07/2007

Съгласно Закона за здравното осигуряване задължително осигурени в НЗОК са всички български граждани, които не са граждани на друга държава. Задължението за осигуряване възниква от влизането на закона в сила, а за новородените – от датата на раждането. Според закона не са предвидени периоди, за които здравноосигурителни вноски не се дължат.

Това припомни министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски в отговор на питане на народния представител Стела Банкова относно нова стратегия на Министерството на здравеопазването по отношение на медицинското обслужване на един милион граждани без здравни осигуровки и нови моменти в политиката на министерството за осигуряване на достъп до лечение на здравнонеосигурените граждани.

Съгласно действащото към момента законодателство, на всеки български гражданин, независимо от здравноосигурителния му статус, се предоставят медицинска помощ при спешни състояния; стационарна психиатрична помощ; осигуряване на кръв и кръвни продукти; трансплантация на органи, тъкани и клетки; заплащане от републиканския бюджет на лечението на онкологични заболявания, болни с хронична бъбречна недостатъчност на диализно лечение и транспортирането им, туберкулоза, СПИН, редки и наследствени заболявания и лечение с метадон при зависимости; ваксини за задължителни имунизации и реимунизации; ваксини по специални показания и при извънредни обстоятелства, специфични серуми, имуноглобулини и други биопродукти, свързани с профилактика на заразните болести, както и техническите средства за прилагането им; пълен обем от противоепидемични дейности; достъп до здравни дейности, включени в национални, регионални и общински здравни програми.

През януари 2006 година бе прието Постановление №13 на Министерския съвет за определяне на условията и реда за разходване на целеви средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на български граждани през 2006 г., които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес. С този акт са предоставени допълнителни средства в размер до 5 милиона лева от републиканския бюджет за 2006 г., от които са усвоени 890 000 лв., а за 2007 г. до 15 юни са усвоени само 360 000 лв.

Според проф. Гайдарски, с разкритите през тази година спешни портали се обслужват всички български граждани, независимо от техния здравноосигурителен статус, за което лечебните заведения получават финансиране от МЗ.

МЗ осигурява медицинско обслужване на неосигурените и чрез програми и проекти. Реализира се проект по Програма ФАР „Образователна и медицинска интеграция на уязвими етнически малцинства“ на обща стойност 4.8 милиона евро. Получени са пет мобилни кабинета и два флуорографа на обща стойност 710 000 евро.

С тях през 2007 г. МЗ стартира пилотна програма за профилактика и диагностика на населението със специален фокус към ромите в следните пет области – София, Враца, Кюстендил, Пазарджик и Ямбол на три етапа – прегледи, имунизации, профилактични прегледи на лица, извън задължителното здравно осигуряване. До края на май са извършени 8252 прегледа.

Проектът по Програма ФАР „Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствените групи и хора в неравностойно положение със специална насоченост към ромите“ е насочен към промоция на здраве и превантивни здравни услуги за майки и деца от етнически малцинства в неравностойно положение, заяви министърът на здравеопазването. Той уточни, че проектът се осъществява в пет области – Добрич, Монтана, Сливен, Ямбол и Пазарджик.

Проект „Преструктуриране на пилотни многопрофилни болници и развитие на спешна медицинска помощ с цел подобряване на достъпа до здравеопазване за уязвими групи от населението“ стартира през май 2006 г. и е на обща стойност 5.4 милиона евро. Непосредствената цел е разработването на модел на пилотни звена за спешна медицинска помощ в две пилотни области (Враца и Смолян), които да се намират на територията на съответните многопрофилни болници.

МЗ реализира и три програми за профилактични гинекологични прегледи на жени от ромски произход в три области – Бургас, Видин и Монтана, допълни министърът. Прегледани са 1111 жени, взети и изследвани са 968 цитонамазки и са проведени 968 вторични прегледи.

Министърът оповести и новите моменти в стратегията на МЗ за медицинско обслужване на български граждани, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. Проектът на Национална здравна стратегия 2007-2013 г. предвижда разширяване на целевата социална здравна помощ за лицата, които не участват в осигурителната система, увеличаване на броя на мобилни медицински единици за обслужване на населението в отдалечени райони и подобряване на достъпа до здравни грижи на хората с увреждания, разширяване взаимодействието с общините при осъществяване на здравните дейности в районите, провеждане на съвместни програми между МЗ, МРРБ, МТСП и общините за подобряване комуникацията между селищните системи и улесняване на достъпа на населението в тези райони до здравни услуги.

Приета е и нова Наредба №26 от 14.06.2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравнонеосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени.

Novo Nordisk