СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ – НАДЕЖДЕН ПАРТНЬОР НА МЕСТНАТА И ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ ЗА ПО-КАЧЕСТВЕН ЖИВОТ


vd 01/08/2006

Работна среща на тема „Социалното предприятие – надежден партньор на местната и централна власт за по-качествен живот“ бе организирана през юни от Обществен кабинет „Диабетно стъпало“ и Сдружение „Дар“ в Бургас.

Дискусията бе под егидата и под покрива на Областната управа в града. Нейният официален представител, зам.-областният управител, Мария Ценова откри форума, откроявайки ролята на социалните предприятия като съвместители на социални и икономически цели.

Целта е да се постигне по-голяма достъпност и повече прозрачност в социалните услуги, за да могат ангажираните в социалните предприятия неправителствени организации да бъдат равностоен партньор на правителствените структури при осъществяването на цялостната социална политика и на конкретните социални практики.

Формите и възможностите за развитие на социалното предприемачество в България, пише ни Калина ВЕРГИЕВА, бяха представени на участниците от асоциирания мениджър към Каунтърпарт Интернешънъл Велимир Друмев. Той акцентира върху двустранната същност на феномена „социално предприятие“.

Това е своеобразна симбиоза между основните характеристики на бизнеса и на неправителствените организации и през последните няколко години и у нас се е превърнала в привлекателно съчетание за социално ориентирани неправителствени организации, което им позволяват относителна икономическа независимост от донорските финанси, както и по-дългосрочно планиране на съпътстващата стопанска дейност на нестопанските организации.

По принципите на социалното предприемачество вече работят 45 неправителствени организации в 13 общини от цялата страна. В повечето случаи те продават услуги, което предполага висок икономически риск, и не реализират печалби.

Тяхното съществуване предполага по-голяма конкуренция по отношение на наличните ресурси в социалната сфера. Защото там, където има повече хора в риск се явяват и повече и по-разнообразни социални нужди, на които често пъти държавата е неспособна да отговори адекватно. Социалното предприятие представлява и специфичен модел за заетост и развитие на работната сила.

Сред примерите за успешно стартирали и развили дейността си социални предприятия, посочени от Велимир Друмев, бяха плевенският подслон за жертви на насилие, чиито обитатели работят в ателие за пране и гладене; читалището в с. Дългач, което освен заетост, осигурява и запазване на занаятчийските традиции на българо-мохамеданите в областта на тъкаческото изкуство; старозагорското сдружение „Самаряни“ – дистрибутор на пчелни продукти и пчеларски инвентар, както и дружеството за социално подпомагане в Дряново, предлагащо социални услуги в дневен център за възрастни хора.

В края на 2005 година е създадена Асоциация на социалните предприятия в България, чиито 26 членове в своето развитие отработват практиките и стратегическите насоки по отношение на заетостта сред хората в неравностойно положение.

Конкретен опит в работата си по създаването и развитието на социалните предприятия в своите общности споделиха ръководителите на Обществен кабинет „Диабетно стъпало“ – Радка Жекова и на Сдружение „Дар“ в Бургас, което обединява самотни родители – Янка Трифонова.

Пред гостите си от областта и от Ямбол, Сливен, Хасково, Видин и др., те направиха бизнеспрезентации на услугите, които предлагат съответните неправителствени организации.

Програмният директор на Каунтърпарт Интернешънъл Мария Илчева изложи идеите и законовите основи за децентрализация на социалните услуги и принципите на социалното договаряне, които дават възможност за участие на повече външни участници в реализацията на социалните услуги и делегирането на съответните права за тяхната доставка от страна на държавата към неправителствените организации.

Над 20 общини в България вече са организирали конкурси за социални услуги със заповеди на кметовете на основание на ЗЮЛНЦ в раздела му за стопанската дейност на нестопанските организации.

Бяха разисквани практиките и неизползваните възможности за въздействие от страна на бизнеса за развитието на социалните предприятия.

След сформирането на работна група за създаване на областен обществен съвет на потребителите на социални услуги срещата продължи с експозе на подиатъра д-р Румен Богданов по проблема „диабетно стъпало“ и с демонстрация на социалното предприятие, носещо същото име.

От опита на вече работещата социална бизнес структура дойдоха да се поучат не само диабетици и хора с физически и ментални увреждания, но и творчески формации и други неправителствени организации, които работят в областта на подобряване на битовия и духовния климат на нуждаещите се от социални услуги.

Novo Nordisk