НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА БОРБА С ОСТЕОПОРОЗАТА


vd 01/08/2006

В края на юни Министерският съвет прие Национална програма за борба с остеопорозата 2006–2010 година. Тя предвижда дейностите по профилактиката, диагностиката и лечението на остеопорозата да се реализират основно в 56 центъра, които ще се изградят и развият на основата на сега съществуващите диагностично-консултативни центрове.

Ще бъдат създадени специални звена по остеопороза в клиниките по ендокринология, ортопедия и травматология, ревматология и акушерство и гинекология при висшите медицински училища и съответните отделения към многопрофилните болници.

Предвижда се да се изгради Национална информационна система за проследяване на броя на болните и на застрашените от остеопороза. Очаква се да се подобри достъпът до квалифицирана профилактика, диагностика и лечение.

Националният център по опазване на общественото здраве и регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) са ангажирани с профилактични и здравно-образователни дейности.

Стратегическата цел на програмата е да се ограничи рискът за възникване на остеопороза, появата и прогресирането на остеопорозните фрактури, като с това се намали инвалидизирането и смъртността от заболяването и се подобри качеството на живот на засегнатите. Програмата е съобразена с актуалните препоръки на Световната здравна организация и на Международната фондация по остеопороза и със съвременните постижения в областта на профилактиката, диагностиката и лечението й.