НОВО ДОГОВАРЯНЕ ЗА ГЛЮКОМЕРИ И ТЕСТЛЕНТИ


vd 01/05/2006

В края на април се състоя процедурата по договаряне на медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели, които се заплащат напълно или частично от НЗОК. Новият списък бе утвърден от Управителния съвет на здравната каса. Съгласно специална наредба бе назначена комисия по провеждане на договарянето, която включва в състава си представители на НЗОК, на Българския лекарски съюз и Съюза на стоматолозите в България.

Новият списък за медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели включва 14 диетични храни за лечение на заболявания на обмяната на веществата, 111 медицински изделия, три вида изделия за инжектиране на инсулин (на две фирми: „Алекс 01“ ООД – спринцовки и игли, и игли на Ново Нордиск), и три вида тестленти за визуален самоконтрол при неинсулинозависим диабет (тестленти „Булуритест“ на Бургаския университет).

По отношение на глюкомерите и на тестлентите към тях обаче Комисията е взела решение да не обявява резултати от договарянето, поради противоречия между Наредбата за условията и реда за договаряне на лекарствата, медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели и документацията за провеждането на процедурата. За тези позиции ще бъде обявено ново договаряне, като бъде изготвена нова документация, изцяло съобразена с разпоредбите на Наредбата.

До приключването му здравната каса ще продължи да заплаща глюкомери и тестленти по досега действащия списък за медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели.

Novo Nordisk