ПОВЕЧЕ ЛЕКАРСТВА ЗА ПО-ГОЛЯМ БРОЙ БОЛНИ В НОВИЯ ПОЗИТИВЕН СПИСЪК


vd 01/02/2006

В официалния раздел на извънредния брой 8 от 27 януари 2006 година на „Държавен вестник“ бе публикувано Постановление № 7 за изменение на Наредбата за определяне на позитивен лекарствен списък у нас. В него са включени 3528 лекарства, които се заплащат от здравната каса, здравното министерство и болниците.

През миналата година обществените фондове заплащаха 2813 лекарствени продукта. В определения срок в комисията по позитивния списък бяха подадени 380 заявления за 758 продукта, като 43 от медикаментите са били отхвърлени.

Новите лекарства за 2006 година са 715 търговски марки. Включени са много оригинални медикаменти, регистрирани в края на 2004 и през 2005 година в областта на онкологията, кардиологията и лечението на СПИН.

Позитивният лекарствен списък е основният регулаторен документ по отношение на разходите за лекарства от обществените фондове. Въз основа на този списък се определя списъкът на лекарствата, които НЗОК частично или напълно заплаща, а от тази година – и лекарствата за скъпоструващо лечение, осигурявани по реда на Наредба 34 на здравното министерство. Министерството и касата нямат право да заплащат лекарствени продукти, които не са включени в позитивния лекарствен списък.

Списъкът включва лекарствени продукти, които се прилагат за ефективна профилактика и лечение на заболявания, водещи до висока заболеваемост и болестност, заболявания с висок дял на болестно-свързаната смъртност, неработоспособност и инвалидност, инфекциозни и паразитни заболявания, които представляват значителен риск за общественото здраве, заболявания при деца, бременни и редки заболявания.

Четири са критериите за включването на лекарствените продукти в позитивния лекарствен списък: качество, ефективност, безопасност и фармако-икономически анализ, който отчита съотношението разход – полза, т.е. необходимите разходи за лечение с даден медикамент за постигане на крайния здравен резултат.

Няма заболявания, за които да липсват лекарства в списъка. По-голямата част от нововключените в него медикаменти са генерични продукти (лекарства, за които е изтекла патентната защита). Според здравното министерство това ще даде възможност да се осъществява рационална и ефективна национална лекарствена политика, тъй като води до намаляване на цените на лекарствата, заплащани от обществените фондове, както и ще позволи чрез търговете на министерството за доставки за нуждите на 2006 година да се осигурят повече медикаменти за по-голям брой болни.

За първи път позитивен лекарствен списък (изготвен по фармакологични групи, със съответните международни непатентни наименования, с разрешените им за употреба дозови форми) в България бе разработен и приет през декември 2003 и е в сила от януари 2004.

Въз основа на него се определя списъкът на лекарствата, които Националната здравноосигурителна каса заплаща частично или напълно, както и лекарствата за скъпоструващо лечение. МЗ и НЗОК нямат право да заплащат лекарствени продукти, които не присъстват в позитивния лекарствен списък на България.

Novo Nordisk