УТВЪРДЕН ПРАВИЛНИК НА НОВА ИНСТИТУЦИЯ


vd 01/02/2005

На основание на Закона за интеграция на хората с увреждания, Министерският съвет прие Правилник за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, който заменя закрития Национален съвет по рехабилитация и социална интеграция. В документа се уточняват и критериите за представителност на организациите на хора с увреждания.

Националният съвет оказва помощ и съдействие при осъществяване на политиката за интеграция на хората с увреждания в съответствие с изискванията на националните и на международните правни норми. Той е консултативен орган към Министерския съвет.

Членове на Националния съвет са представители на: държавата, определени от Министерския съвет; национално представителните организации на хора и за хора с увреждания; национално представителните организации на работниците и служителите; национално представителните организации на работодателите и Националното сдружение на общините. Председател на съвета е министърът на труда и социалната политика.

Още в първите дни на новата година хората с трайни увреждания започнаха да подават молби в дирекция „Социално подпомагане“, за да им се направи социална оценка за получаване на месечна добавка за социална интеграция. Над 280 000 души у нас подлежат на такава оценка.

След като бъде направена оценката, хората с увреждания трябва да подадат молба за започване на изплащанията до директора на дирекция „Социално подпомагане“. Заповедта за отпускане или за отказ на добавката се съобщава писмено на лицето, което е подало молба в седемдневен срок от издаването й.

Отказът за отпускане на месечна добавка за социална интеграция задължително се мотивира. Това е записано в Закона за интеграция на хората с увреждания. Изплащанията ще започнат от 1 юли, но тези, които са подали молби през първото шестмесечие и са получили заповед за отпускане на средствата ще ги получат със задна дата от 1 януари.

Добавката за социална интеграция могат да получават всички лица, които имат трайни увреждания. Очаква се тя да бъде в рамките на гарантирания минимален доход.

Novo Nordisk