ЦЕНИТЕ НА ЛЕКАРСТВАТА С РАЗЛИЧНИ РЕЖИМИ


vd 01/10/2004

Правителството прие наредба за определяне на цените на лекарствените продукти. Отпусканите по лекарско предписание медикаменти ще подлежат на регулиране от страна на държавата, в съответствие с принципа на чл. 85 ал. 1 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина.

Въвежда се диференциран режим на продуктите, отпускани по лекарско предписание. Предвидено е с наредба на Министерския съвет да се определят правила за образуване на пределна цена за отпусканите по лекарско предписание лекарства и ред за регистрация на цените на тези, които се отпускат без лекарско предписание.

Съгласно наредбата, цената на тези продукти ще се образува като сбор от заявената цена на производителя в левовата й равностойност, която да не е по-висока от съответната референтна цена на лекарствения продукт в Румъния, Русия, Чехия, Словакия, Унгария, Полша, Португалия, Испания и Австрия, и съответните надценки за търговец на едро и търговец на дребно.

Изборът на референтните страни е формиран на база включване на държави от Европейския съюз, в които повечето лекарствени продукти са разрешени за употреба и включване на държави от Централна и Източна Европа, които са членки на Европейския съюз от май тази година.

Заявеното увеличение на пределна цена за лекарствен продукт се съизмерва с отчетената за периода на действието на цената инфлация и с прогнозата за следващата година. В случай, че ръстът в предлаганата цена ги превишава, се изисква обосновка на причините, както и информация за реализирания обем продажби на съответния медикамент в страната.

Решението на Комисията по цените ще се основава и на анализ на представената информация. Промени в утвърдената пределна цена на продукт, отпускан по лекарско предписание, ще могат да се заявяват един път през календарната година.

При лекарствените продукти, които се отпускат без лекарско предписание, се въвежда облекчена процедура на регистрация на цена – представят се ограничен брой документи, сроковете за произнасяне са кратки, възможността за промяна на регистрираната цена в рамките на календарната година е неограничена. Не се предвижда сверка с ценова информация от референтни държави.

Въвеждането на различни режими налага изготвянето и на два публични регистъра за нуждите на ценообразуването, които ще се водят в здравното министерство.

Novo Nordisk