НАРЕДБА РЕГЛАМЕНТИРА ДОГОВАРЯНЕТО НА ЛЕКАРСТВАТА


vd 01/09/2004

Министерският съвет прие Наредба за условията и реда за договаряне на лекарствата, стойността на които се заплаща напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Документът съдържа процедурата и критериите за договаряне на конкретните лекарства, както и методиката за определяне на нивото на тяхното реимбурсиране.

Наредбата гарантира публичност и прозрачност на процедурата и критериите за договаряне, като по този начин ще се повиши ефективността при използване на бюджета на касата за здравноосигурителни плащания за лекарства.

Съгласно наредбата, договарянето се извършва въз основа на утвърдена от Управителния съвет на НЗОК лекарствена листа-спецификация. Тя се изготвя в съответствие с позитивния лекарествен списък и Наредба 25 от 2003 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение здравната каса заплаща напълно или частично.

Документацията за договарянето се изготвя от експертна комисия от 20 члена – специалисти с юридическо, икономическо, медицинско и фармацевтично образование. Седем души в комисията са от квотата на Българския лекарски съюз, трима – от квотата на Съюза на стоматолозите в България.

По реда на наредбата се договарят само медикаменти, които отговарят на определени критерии. Лекарственият продукт, съдържащите се в него активни вещества и формата, в която се предлага, трябва да бъдат включени в позитивния списък.

Международното непатентно наименование, към което се причислява лекарството, трябва да фигурира в лекарствената листа, покривана от обществен здравноосигурителен фонд на поне три от следните държави: Словения, Гърция, Чехия, Полша, Унгария, Латвия, Румъния и Словакия.

Показанията за приложение на медикамента, включени в разрешението за употреба, трябва да съответстват на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК частично или напълно заплаща лекарства. Лекарствената форма и количеството на лекарственото вещество трябва да бъдат предназначени за домашно лечение.

Ето как обяснява основните промени, залегнали в наредбата, директорът на здравната каса д-р Иван Букарев: „Това е наредба, която се издава за първи път. Министерският съвет не внесе съществени промени в сравнение с това, което Комисията по прозрачност прие. За нас остава основният принцип – реимбурсивната стойност на медикамента.

Остава възможността този, който е с 35% над най-ниската цена като ценово предложение още веднъж да предложи стойност, която да бъде по-ниска. Остават критериите, които вече два пъти бяха утвърдени от Комисията“.

Novo Nordisk