ОДОБРЕН Е ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБАТА ЗА ДОГОВАРЯНЕ НА ЛЕКАРСТВАТА


vd 01/07/2004

Комисията по прозрачност одобри по същество проекта на Наредба за условията и реда за договаряне на лекарства, за които Здравната каса напълно или частично заплаща, научихме от пресцентъра на НЗОК. Предстои неговото внасяне за разглеждане от Министерския съвет.

Проектът е изготвен от Касата в изпълнение на законовите й задължения и беше предмет на широка обществена дискусия, включително и с представители на основните участници в процеса по осигуряване на лекарства за домашно лечение на здравноосигурените лица.

Своите виждания по него изразиха Асоциацията на чуждестранните фармацевтични производители, Асоциацията на американските фармацевтични производители, Сдружението на производителите от Централна и Източна Европа, Сдружението на българските фармацевтични производители, Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България.

Проектът следва одобрените още в началото на годината критерии за договаряне на лекарства и методика за определяне на нивото на заплащането им. Съществено новото в съгласувания проект са условията и реда, при които се провежда договарянето на лекарствата за домашно лечение и техните цени между НЗОК и съсловните организации на лекарите и стоматолозите от една страна, и притежателите на разрешение за употреба на лекарствени продукти или упълномощените им представители на територията на страната, от друга страна.

Процесът на договаряне започва с определянето на лекарствената листа-спецификация, която съдържа международните непатентни наименования на лекарствата, лекарствените форми, максималното ниво на заплащане по категории лекарствени продукти, максималната стойност за единица международно непатентно наименование и лекарствена форма и процентът, с който се коригира максималната стойност.

Лекарствената листа-спецификация се изготвя от експертна комисия, включваща водещи специалисти в областта на медицината, фармацията и икономиката, след което се утвърждава от Управителния съвет на НЗОК.

Договарянето протича в два етапа. Първият включва оценката за съответствие на предложенията с изискванията на утвърдената документация, а вторият – разглеждането и оценката на ценовите предложения в присъствието на кандидатите.

Комисията по провеждане на договарянето, която също включва широк кръг специалисти, разглежда ценовите предложения и обявява най-ниската стойност за единица международно непатентно наименование и лекарствена форма, което определя референтната стойност – базова за определяне на нивото на заплащане на лекарствените продукти за домашно лечение от НЗОК.

Съществен момент в проекта е възможността всеки кандидат, чието първоначално ценово предложение е равно или е с не повече от 35 % по-високо от обявената най-ниска стойност, да може да представи ново ценово предложение. За частично платените от Касата лекарства ще се заплаща изцяло договорения размер на референтната стойност, като пациентът ще доплаща разликата до цената на производителя.

Конкретните срокове за договарянето ще бъдат обявени в Държавен вестник. НЗОК обаче се застрахова, че всичко това може да бъде променено в хода на процедурата по разглеждане на проекта от Министерския съвет. Здравната каса има технологична готовност да организира процедурата по договаряне в рамките на около шест месеца след публикуване на акта на Министерския съвет, като в този период се включва както подготвителната работа, така и самото провеждане на договарянето и обявяването на резултатите от него.

Мнението на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични компании е, че проектът е важна стъпка към регламентиране на обществените отношения, свързани с лекарствената политика на НЗОК. Същевременно те определят като прибързано приемането и обнародването на изготвения от НЗОК и предложен на Комисията по прозрачност проект за наредба, чийто текст не отговарял на поставените му от законодателя и обществото задачи, заявени в чл. 2 на самия проект.

Новото договаряне ще се осъществи при неясна методология, споделят те, и при липса на прозрачни и обективни критерии за определяне на нивото на заплащане за лекарствените продукти от Касата. Така би се създала възможност за необосновано подценяване на едни лекарствени продукти за сметка на други.

Според Асоциацията, наредбата има за цел да регламентира методиката на НЗОК за избор на лекарства и определяне на нивото на тяхното заплащане и да отговори на обществените очаквания за повече прозрачност, яснота и предвидимост в действията на касата при реимбурсирането на лекарствата. Те се надяват, че управляващите няма да допуснат приемането и обнародването на нормативен документ, който не отговаря на обществените очаквания.

От Асоциацията на чуждите научноизследователски фармацевтични производители (АрФарм) пък смятат, че липсват ясни и точни критерии, с които НЗОК ще определя каква част от стойността на дадено лекарство ще се плаща от бюджета на институцията. Това зависи единствено от субективната преценка на вътрешноведомствена комисия и създава съмнение, че могат да възникнат неетични договорки.

Според проекта втора комисия, в която ще участват и съсловните съюзи на лекарите и стоматолозите, ще договори с производителите или упълномощените от тях търговци на едро конкретните цени, по които ще доставят медикаменти. Членовете й ще подписват декларации, че не са свързани с компании или дистрибутори.

Предвижда се след преговорите Касата да сключва договори с производителите, в които ще бъде записано при какви условия тези договори могат да се прекратяват. Чуждите фармацевтични фирми обаче не са съгласни договорите им да се прекратяват едностранно от здравната каса, ако търговците на едро не са изпълнили свои задължения.

Членовете на АрФарм не приемат и идеята на НЗОК да плаща само най-евтиното лекарство от скъпите медикаменти по програми, като останалите не се поемат от бюджета на касата и са за сметка на пациентите. Предложението на Асоциацията е касата да поема всички лекарства за тежки заболявания до стойността на най-евтиното, а останалото да се доплаща от болния.

Ако предложението не бъде прието лекарите няма да могат да избират с какви препарати да се осъществява лечението. Очакваме наредбата да бъде върната за доработване, защото в този й вид не отговаря на очакванията на професионалните среди и на обществото, заяви изпълнителният директор на Асоциацията Деян Денев.

Сдружението на българските фармацевтични производители няма възражения към текстовете от наредбата.

Novo Nordisk