ЗА ИНСУЛИНОВИЯ АНАЛОГ ЛАНТУС


vd 01/05/2004

Има ли инсулин Лантус убедителни предимства пред другите инсулинови препарати за заместване на базалната секреция на антидиабетния хормон?

Клиничните данни показват, че инсулин гларжин (Лантус) може да задоволява базалните нужди от антидиабетен хормон при подобрен профил на безопасност в сравнение с другите инсулинови препарати, които са прилагани за базално заместване

Това обобщава публикация, посветена на уникалните фармакокинетични свойства и на клиничната ефективност на Лантус (Gerich JE. Curr Med Res Opin 2004, 20; 1:31-7). Инсулиновото лечение при хората с тип 1 или с тип 2 диабет цели да замести вътрешната секреция на антидиабетен хормон по физиологичен начин, като наподоби нормалния модел на инсулинова секреция за адекватно регулиране на глюкозната обмяна. Използваните човешки инсулини за базална терапия – неутрален протамин Хагедорн (NPH), Lente и Ultralente инсулини – и новите бавнодействащи аналози като инсулин гларжин (Лантус) се различават по своите фармакокинетични свойства.

Какво научихме през последните две години за лечението на хората с тежък инсулинов дефицит?

На този важен въпрос отговаря втора публикация, посветена на новите инсулинови аналози и на тяхното важно място за усъвършенстване на управлението на кръвната глюкоза и на гликирания хемоглобин (Hirch IB. Am J Med 2004, 116, Suppl 3A:17S-22S).

Модерните лечебни стратегии за заместване на тежкия инсулинов дефицит при диабет са базирани на нуждата да осигурим на пациентите и двете компонента за инсулиново заместване: базално и постпрандиално (след прием на храна) ниво.

Бързодействащите инсулинови аналози показаха, че подобряват постпрандиалния контрол на кръвната глюкоза в сравнение с обикновения бързодействащ инсулин.

Истински ефективно и рафинирано заместване на базалния инсулин бе постигнато след въвеждането на инсулиновите помпи през 80-те години на ХХ век и на инсулин гларжин през 2001.

Лантус е първият инсулинов аналог, който доставя, при повечето от случаите, продължително ниво на антидиабетен хормон в кръвта, без изразен пик (връх) след еднократна дневна инжекция. Той наподобява по-точно нормалното освобождаване на базален инсулин при здравите хора.

Опитът и наблюденията след 2001 година показаха, че при хората с диабет тип 2 трябва по-рано да се започва лечение с инсулин с цел да се поддържа дългосрочен добър контрол на кръвната им глюкоза. Въпреки това, инсулиновото лечение често се отлага дълго време, поради „психологична инсулинова резистентност“ и това излага диабетиците тип 2 на неоправдано повишен риск от ускорено развитие на свързаните с дълготрайния лош гликемичен контрол хронични съдови усложнения.

Най-голямото предимство на инсулин гларжин е, че промени в положителна посока отношението на лекарите и на пациентите към инсулиновата терапия

Какво представлява Лантус?

Лантус е бавнодействащ базален инсулинов аналог за подобряване на гликемичния контрол

– При диабет тип 2 гларжин позволява да усъвършенстваме тактиката „лечение за постигане на целта“

За постигане и поддържане на целта хемоглобин А1с под 7% във всекидневната клинична практика, моделът за лечение на хората с диабет тип 2 трябва да бъде не само ефективен, но и опростен.

Две скорошни рандомизирани, контролирани клинични проучвания подкрепиха ползата от заместване на пероралните антидиабетни средства с еднократно дневно инжектиране на гларжин за постигане и поддържане на гликирания хемоглобин под 7%. Резултатите от тях подкрепиха стратегията за ранно добавяне на инсулин гларжин, ако целите за контрол при хората с диабет тип 2 не са постигнати (Rosenstock J. Am J Med 2004, 116, Suppl 3A:10S-16S).

„Еднократното гъвкаво дневно дозиране на инсулин гларжин и неговият мек, плосък профил на действие се свързват с по-малко епизоди на нощна хипогликемия, превръщайки го в един от най-безопасните и практични средства за промяна на модела за управление на диабет тип 2“

Новите инсулинови аналози, усъвършенстването на помощните средства за домашен самоконтрол на кръвната глюкоза и инхалаторните системи за доставка на инсулин са забележителни постижения на медицинската индустрия, които подобряват възможностите за управление на гликирания хемоглобин (НвА1с или просто А1с).

– При диабет тип 1 инсулин гларжин намалява значимо базалните нужди от инсулин при достоверно по-малко диабетни кетоацидози

Еднократната дневна доставка на базален инсулин гларжин (Лантус) и инжектирането на инсулин лизпро или на инсулин аспарт преди основно хранене (многократен инсулинов режим, базално-болусна терапия) наподобява „идеалния модел“ за заместване на антидиабетния хормон с инсулинова помпа (продължителна подкожна инфузия на бързодействащ инсулинов аналог). Това заключиха авторите на едно ново проучване, сравнило при 515 възрастни хора с диабет тип 1 двата вида инсулиново лечение (Garg SK et al. Diabetes Technol Ther 2004, 6:1:9-15). 216 души са използвали инсулинова помпа и 299 са си инжектирали успоредно гларжин еднократно дневно и бързодействащ аналог преди основните хранения за най-малко шест месеца.

Хората с диабет тип 1 могат да постигнат сходен гликемичен контрол с многократен инсулинов режим с лизпро/аспарт и еднократна доставка на гларжин дневно или с инсулинова помпа за продължителна инфузия на бързодействащ инсулинов аналог, смята изследователският екип.

И двете групи са постигнали значимо подобряване на изходното ниво на НвА1с, при сходно наддаване на тегло и еднаква честота на сериозните хипогликемии.

Същевременно, лекуваните с гларжин са имали значимо по-малки нужди от базален инсулин (при непроменени нужди от болусен инсулин преди хранене) в сравнение с използвалите инсулинова помпа.

12 случая на диабетна кетоацидоза са възникнали при пациентите на инсулинова помпа, но същевременно – нито един в групата на гларжин.

Цената на лечението и честота на диабетната кетоацидоза са достоверно по-високи при използвалите инсулинова помпа пациенти, бе главният извод от това проучване.

Инжектирането преди хранене на бързодействащ инсулинов аналог и еднократната дневна доставка на базален инсулин гларжин е не само равностойно ефективна, но и по-евтина алтернатива на „идеалния стандарт“ за инсулиново заместване – инсулиновата помпа.

Novo Nordisk