ОТХВЪРЛИХА ЖАЛБАТА СРЕЩУ ПОЗИТИВНИЯ СПИСЪК


vd 01/05/2004

С решение N 3968 от 30 април 2004 г. петчленен състав на Върховния административен съд отхвърли като неоснователна жалбата, подадена от Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България и от Сдружението на американските фармацевтични компании към Американската търговска камара в България, за отмяна като нищожни и незаконосъобразни на разпоредби от Наредбата за критериите, условията и правилата за включване на лекарствени продукти в позитивния лекарствен списък в Република България.

Според ищците, тези разпоредби противоречат на други текстове на наредбата, въвеждат научно необосновани изисквания, каквито законът не предпоставя, както и поради липса на предвидена процедура за обжалване на решаващия акт – позитивния лекарствен списък.

След разглеждането на доводите на страните, събраните по делото писмени доказателства и заключението на тройната съдебно-фармакологична експертиза, от ВАС са решили, че жалбата е неоснователна.

Относно атакуваните норми, регламентиращи създаването, реда за действие и статут на актовете на Комисията по позитивния лекарствен списък, ВАС реши, че тези норми не противоречат на целта на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина и на Закона за здравното осигуряване за реимбурсиране на включените в позитивния списък лекарства от НЗОК, поради което не са незаконосъобразни и не подлежат на отмяна.

По повод решението на ВАС, жалбоподавателите заявяват, че съдебният контрол за законосъобразност не обхваща научната обоснованост на използваните методи за включване на лекарства в позитивния списък, нито целесъобразността на заложените в Наредбата критерии и че ВАС се е произнесъл единствено доколко Наредбата е съобразена със Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина. Те се надяват, че широката обществена дискусия по проблема ще доведе до своевременна промяна на настоящата законова и подзаконова регулация, съобразно сроковете за синхронизация с европейското законодателство и до решения, гарантиращи достъпа на българските пациенти до качествени, съвременни и ефективни лекарства, базирани на ясни, прозрачни и съобразени с научните достижения критерии.

Novo Nordisk