ВАШИТЕ ВЪПРОСИ, НАШИТЕ ОТГОВОРИ: Какви са предимствата на бързодействащите инсулинови аналози спрямо обичайните бързодействащи инсулинови препарати?


vd 01/04/2004

Инсулин lispro (Humalog, Хумалог на фирма Eli Lilly) и инсулин aspart (NovoRapid, НовоРапид на фирма Novo Nordisk) са бързодействащи инсулинови аналози

В сравнение с обичайните бързодействащи инсулини, аналозите лизпро и аспарт:

– Осигуряват по-добър контрол на кръвната глюкоза след нахранване и значимо намаляват свързаните с приема на храна колебания на кръвната глюкоза

– Значимо понижават броя на изявените и особено на тежките нощни хипогликемии – за инсулин аспарт до 72%!

– Осигуряват на хората на инсулиново лечение гъвкавост и свобода на всекидневието – не се налага те да изчакват между инжектирането на инсулина и приема на храна, тъй като доставката на лизпро или аспарт става непосредствено преди или непосредствено след хранене

– При използването на бързодействащ инсулинов аналог не са необходими междинни закуски

– За разлика от обичайния бързодействащ човешки инсулин, при увеличаване на дозата на бързодействащия аналог пикът на неговото действие се увеличава, но продължителността на действието му не се променя

– Постъпването в кръвта (абсорбцията) на бързодействащите инсулинови аналози не зависи от мястото на подкожното им инжектиране (за разлика от обикновените бързодействащи инсулини, които се абсорбират най-бързо от областта на корема)

Кои са основните показания за лечение на диабет тип 1 с бързодействащи инсулинови аналози в детско-юношеска възраст?

Показанията се покриват с тези на интензифицираното инсулиново лечение:

1. Продължителност на диабета над 5 години, но ако началото му е в пубертетната възраст, този срок може да бъде скъсен

2. Непрекъснато и бързо нарастване на инсулиновата доза над 1.0 Е/кг тегло без да може да се постигне оптимален контрол

3. Лош контрол при конвенционално инсулиново лечение (двукратен лечебен режим дневно)

4. Наличие на усложнения – стремеж за поддържане на оптимален контрол

5. Тежки хипогликемии – особено са показани за лечение с аналог!

6. Наднормено тегло – показано за лечение с аналог поради възможността да се намали броят на храненията и калорийният внос

7. По-голяма свобода на действие при ученици и студенти, където часът и броят на храненията не винаги могат да се спазват

8. При малки деца, където количеството на приетата храна не винаги е предсказуема – възможност за поставяне на инсулина непосредствено сред нахранване

Приложението на бързодействащ инсулинов аналог не е показано при деца с диабетна кетоацидоза (лечението е само с обикновен бързодействащ инсулин интравенозно) и при деца с новооткрит диабет, при които началното подобрение на заболяването може да бъде последвано от временна ремисия („меден месец“) и инсулиновата доза да достигне под 0.5 Е/кг тегло в един или два приема.

Тъй като в детската възраст инсулинът се дозира на килограм тегло в зависимост от възрастта и еволюцията на заболяването (т.е. в зависимост от инсулиновите нужди през различните възрастови периоди), то няма точно определени алгоритми за дозиране на инсулина.

Детско-юношеският диабет тип 1 се характеризира с изключително голяма лабилност, обусловена от особеностите на детската и пубертетната възраст и непредсказуемия начин на живот – физическа и емоционална активност, променливост в апетита и хранителното поведение, чести инфекции в този период и др. Постигането на оптимален обменен конрол е трудно, но новите постижения в инсулиновата индустрия дават надежда за справяне с тези проблеми.

Приложението на бързодействащите инсулинови аналози при деца и юноши започна наскоро след въвеждането им при възрастни. Безспорни са вече доказателствата от много проучвания в полза на инсулините лизпро и аспарт, които бяха свързани с:

– по-добро повлияване на колебанията на кръвната глюкоза след нахранване

– намаляване на тежките хипогликемични епизоди, особено на нощните и на хипогликемиите между храненията

– подобрявяне на качеството на живот и на хемоглобин A1c в съчетание с подходящ и оптимизиран базален режим.

При използване на инсулин лизпро обичайно е необходимо прилагането на интермедиерен инсулин поне два пъти дневно, докато при инсулин аспарт е възможно интермедиерният инсулин да се инжектира еднократно в 22 часа.

При премахването на междинните закуски с бързодействащ инсулинов аналог е необходимо техните калории да се прехвърлят към основните хранения, за да се запази дневният енергиен внос. В случаите с наднормено тегло и затлъстяване това не е необходимо.

Интензифицираното инсулиново лечение (базално-болусен режим) при хората с диабет тип 1 трябва да осигурява денонощен инсулинов профил, който максимално да прилича на „физиологичната“ инсулинова секреция, наблюдавана при здрави хора. Този физиологичен профил се състои от две компоненти:

– базална инсулинова секреция през цялото денонощие

– бързо настъпващи, краткотрайни покачвания на инсулиновата секреция (болуси) пред всеки прием на храна.

В сравнение с обичайните бързодействащи инсулинови препарати, инсулините лизпро и аспарт се абсорбират по-бързо от подкожието и поради това действието им:

– започва по-бързо

– има по-ранен максимален ефект (по-висок връх)

– е по-краткотрайно

Хумалог и НовоРапид по-точно от обикновения бързодействащ инсулин наподобяват свързаната с храненето физиологична секреция на здравия човешки панкреас. Бързодействащите аналози са крачка напред в съвременната болусна инсулинова терапия.

Доктор Д