УТВЪРДИХА МЕТОДИКАТА НА ЗАПЛАЩАНЕ


vd 01/04/2004

Комисията по прозрачност към Министерския съвет утвърди критериите за договаряне на лекарства и методика за определяне на нивото на заплащането им от НЗОК. Приетата методика въвежда ясни правила и регламент за определяне на лекарствените продукти, които НЗОК частично или напълно заплаща, на базата на референтна стойност на международно непатентно наименование. Тя гарантира прозрачност на процедурите и тяхното приложение.

Комисията по прозрачност внесе промени в предложените от УС на НЗОК методика и критерии. Тя не прие предлагания процентен диапазон като ограничение за включване на лекарства в списъка на касата. Според внесения за обсъждане в Комисията проект, лекарствените продукти с цена за единица лекарствено вещество, по-висока с 35% за генеричните продукти и с 50% за оригинални продукти спрямо изчислената референтна стойност за съответното международно непатентно наименование, не се включват в лекарствения списък на НЗОК.

Предложеното изискване бе оценено като ограничително за равния достъп на здравноосигурените до лекарствени продукти и бе отхвърлено.

Асоциацията на научно-изследователските фармацевтични производители в България приветства решението на Комисията по прозрачност. Според Асоциацията, този документ представлява важна стъпка към ясното регламентиране на обществените отношения, свързани с договаряне на лекарства от НЗОК. Същевременно е защитено правото на българските пациенти на избор с какви медикаменти да бъдат лекувани и свободното решение на българските лекари какви лекарства да предписват.

Novo Nordisk