ПАРИТЕ НА КАСАТА ЗА 2004


vd 01/12/2003

Народното събрание прие на първо четене проектобюджета на НЗОК за 2004 г., който предвижда запазване на размера на здравноосигурителната вноска на 6% от минималния осигурителен доход.

За болнична помощ ще бъдат отпуснати 335 105 200 лв., за лекарствени средства за домашно лечение – 240 000 000 лв., и за първична извънболнична помощ – 100 000 000 лв. 94 000 000 лв. се предвижда да бъдат отпуснати за специализирана извънболнична помощ, а 49 000 000 лв. – за стоматологична извънболнична помощ.

В бюджета са заложени 859 705 200 лв. за здравноосигурителни плащания, представляващи 88.8% от общите разходи на НЗОК. Планираните разходи за административна издръжка са 28 748 597 лв., а разходите за заплати и други възнаграждения на персонала са 1.37% от текущите разходи на касата.

Приходната част на бюджета е в размер на 795 милиона лева. Разчетен е ръст от 3.29% спрямо предвидените в бюджета за 2003 г. собствени приходи. Дефицитът по бюджета на здравната каса за 2004 г. е предвидено да бъде 174 113 797 лв., като той ще се финансира за сметка на наличностите на касата в БНБ.