ЕВТИНИ НА БОЛНИЦИ, СКЪПИ НА ЛЕКАРСТВА


vd 01/03/2003

При хората със захарен диабет тип 2 (ЗД2), които имат и микроваскуларни (на малките съдове) и макроваскуларни (на големите съдове) усложнения директните разходи за лечение скачат над 250% (до 360% при голямо сърдечносъдово събитие и до 771% при напреднала диабетна нефропатия!) в сравнение с щастливците, които не са развили усложнения.

Усложненията са тези, които имат чувствително отражение върху директните медицински разходи, свързани с диабет тип 2

Лечението на пациентите с диабетни последици струва средно на здравната система 3.5 пъти по-скъпо в сравнение с това на пациентите без усложнения на заболяването.

Болничното лечение на пациент със ЗД2, който има микроваскуларни или макроваскуларни усложнения има съответно 100% или 200% по-висока цена, в сравнение с разходите за болничен пациент без диабетни усложнения.

Честите и про-дължителни хоспитализации на хората с диабет тип 2 поради лош метаболитен контрол и напреднали усложнения увеличават многократно разходите за управление на заболяването

Добрият дългосрочен контрол на кръвната захар и кръвното налягане при диабет тип 2 е единственият изпитан и недвусмислено доказан начин за избягване на скъпоструващите хронични последици или поне за забавяне на тяхната прогресия във времето. Тези последици, поради временна нетрудоспособност (болнични дни), инвалидност и увеличена преждевременна смъртност, водят до индиректни разходи за обществото.

Агресивната стратегия за добро управление на ЗД2, която налага полифармакотерапия, носи не само полза за самите пациенти, но намалява и цялостните разходи на здравеопазването и обществото

Диабет тип 2 не е “леко” заболяване. Той е “биологична бомба със закъснител” – лошият метаболитен контрол води до ускорена поява и прогресия на усложненията, които имат висока цена – човешка, социална и здравна…

Двама от трима диабетици тип 2 стават жертва на сърдечносъдово заболяване поради лошо управление на кръвната глюкоза и на кръвното налягане – кой ще поеме отговорността за тази цена?

От всичките директни разходи за управление на ЗД2 антидиабетните перорални средства, с които се лекуват около 60% от хората с това заболяване, заемат най-малък дял – едва 4% (7% заедно с инсулина), за разлика от болничното лечение, което изсмуква средно 55% от целия диабетен бюджет (между 30 и 65% в различните европейски държави). Амбулаторните грижи (контролни прегледи при ОПЛ, ендокринолог, кардиолог и други специалисти, спешни домашни повиквания, лабораторни изследвания на кръвната глюкоза и т.н., както и извънстационарни процедури) поглъщат около 21%.

От всичките директни медицински разходи на здравеопазването, свързани с диабет тип 2, лекарствата за домашно управление на кръвната захар (перорални средства и инсулин) заемат скромния дял от 7% спрямо 76%, отиващи за доболнична и болнична диабетна помощ

От общата стойност на лекарствата, назначавани и употребявани от хората със ЗД2 – за перорални антидиабетни средства (таблетки) отиват 13% и за инсулин – 11% (общо 24%). Останалите дялове (до 100%) сe разпределят между сърдечносъдовите и липидопонижаващите медикаменти – 42% и другите видове лекарства – 34%.

Според европейските препоръки, хората със ЗД2 трябва да поддържат ниво на гликиран хемоглобин (HbA1c) =<6.5%, но реално едва една трета успяват да го постигнат

Диабетиците тип 2 страдат по-често от депресия и тревожност и имат по-лошо качество на живот в сравнение с останалото население на същата възраст. Те са в постоянен стрес. Причината за това е страх от бъдещи сериозни и инвалидизиращи здравни последици, които могат да доведат до нарушения в социалната и семейната функция и до зависимост от околните, включително от останалите членове на семейството.

50-75% от хората с диабет тип 2 са засегнати от ретинопатия и 19-20% имат юридическа слепота

Трайната хипергликемия, дори и в умереновисоки стойности, ускорява развитието на:

– атеросклерозата (която от своя страна е рисков фактор за остри сърдечносъдови/мозъчносъдови събития и нарушени познавателни функции)

– хронични увреждания на очите, нервите и бъбреците

Засегнатото зрение, периферната невропатия и нарушенията във вниманието и паметта намаляват възможността за самогрижи, задълбочават социалната изолация и увеличават риска от разязвявания на стъпалото с последващи ампутации.

Цитираните по-горе факти са от най-голямото проучване върху цената на диабет тип 2, носещо английския акроним CODE-2 (Cost of Diabetes Type 2 in Europe*). В него участваха над 7000 пациенти с това заболяване от осем европейски държави (Белгия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция, Холандия и Швеция).

Управлението на захарната болест е непосилен финансов товар за отделния индивид или неговото семейство и поради това солидарно се поема от обществото в цивилизованите страни

Осигуряването на извънболнично лечение на хората със захарна болест означава те да живеят активно и нормално като всички останали хора. Несигурността в това отношение поражда чувство на ненужност, малоценност, обреченост, отчаяние, отчуждение, самотност и страх.

“Икономиите” чрез принудително орязване на реимбурсирането на таблетките за извънстационарно управление на кръвната захар при ЗД2 не спестява пари на обществото и поради това няма нито здравно, нито икономическо, нито социално, нито морално оправдание.

Пероралните антидиабетни средства изразходват едва 4% от директните медицински разходи, свързани с диабет тип 2

От посегателството върху тяхната достъпност (поради наложени финансови условия) най-сериозно се ощетяват социалнослабите, възрастните и самотните болни хора, които всъщност имат най-голяма нужда от подкрепа. Тази дискриминационна мярка, въпреки задължителното всеобщо и солидарно здравно осигуряване в България, е откровен цинизъм и грубо нарушаване на конституционното право на достъпно безплатно и равнопоставено здравеопазване. Подобна мярка е опит за манипулиране на професионалното право на лекуващия лекар по съвест да избира най-подходящото лечение при всеки свой пациент.

Пациентите с диабет тип 2 не са стадо овце за заколение. Те са човешки същества, които имат право на здраве и лично щастие.

Клуб Д

*Diabetologia 2002, 45, Suppl.1:S1-S28

Novo Nordisk