Съдържанието на избрана от Вас статия ще се появи тук.

Намерени 370 статии от търсенето за "рак на гърдата"


md 01/09/2012

ASA за превенция на онкологични заболявания

Всекидневният прием на ниска доза ацетилсалицилова киселина (acetylsalicylic acid – ASA) намалява значимо риска за поява и прогресия (метастазиране) на редица злокачествени тумори, и на свързаната с тях смъртност, показаха резултатите от три мета-анализа на проучвания, публикувани в списанията Lancet (1, 2) и Lancet Oncology (3). В трите анализа са използвани данните от повече от […]

md 01/09/2012

Afatinib е ефективен като първа линия терапия на EGFR+ рак на белия дроб

Afatinib – необратим блокер на семейството ErbB (рецептори на тирозин киназата), прилаган като първа линия терапия при болни с рак на белия дроб, увеличава периода на преживяемост без прогресия на заболяването, в сравнение с най-добрата стандартна химиотерапия с pemetrexed/cisplatin, показаха резултати от фаза 3 клиничното изпитване LUX-LUNG 3, представени на годишната среща на American Society […]

md 01/06/2012

Tarceva (erlotinib) е добра алтернатива на химиотерапията при някои видове белодробен карцином

Еrlotinib (Tarceva, Roche) e одобрен да се прилага като първа линия монотерапия при пациенти с напреднал недребноклетъчен карцином (NSCLC) с някои видове мутации като алтернатива на платина-базираната химиотерапия. Мутацията е локирана върху рецептора за протеина епидермален растежен фактор (EGFR) в NSCLC. Тя може да промени структурата на този протеин (тирозин киназа), увеличавайки неговата активност, което […]

md 01/05/2012

Хронична следоперативна болка

Хроничната следоперативна болка е едно от най-честите и сериозни усложнения след проведено хирургично лечение (1). Макар че към момента липсва общоприета дефиниция, в клиничната практика най-популярни са предложените от Macrae и Davis критерии: – болка, появила се след оперативно лечение – болка с продължителност >2 месеца – болка, която не се дължи на други причини […]

md 01/03/2012

Профилактика на ВТЕ при злокачествени заболявания

Пациентите със злокачествени заболявания и особено тези подложени на активно лечение, са с повишен риск за венозeн тромбоемболизъм (ВТЕ) – дълбока венозна тромбоза (ДВТ), белодробна емболия (БЕ) и артериална тромбоза – инсулт и миокарден инфаркт (1). Диагностицирането на ВТЕ и на артериални тромботични събития се увеличи значително през последното десетилетие, като хоспитализираните пациенти със злокачествени […]

md 01/12/2011

Антимюлеровият хормон предсказва възрастта на менопаузата

Серумното ниво на антимюлеровия хормон (AMH, АМХ) може да се използва за предсказване на възрастта на менопаузата при различните жени, показват резултатите от проучване, публикувани в списание Menopause (1). В анализа са били използвани данните на 266 жени на възраст от 20 до 49 години, при които концентрациите на АМХ са изследвани в началото и […]

md 01/11/2011

Хормоналната заместителна терапия повишава онкогенния риск при жените

Хормоналната заместителна терапия (ХЗТ, ХТ, HRT) не е подходяща при пациентки с: активно заболяване на черния дроб или на жлъчните пътища; рак на гърдата, белия дроб и яйчника; инсулт и сърдечносъдово заболяване; венозен тромбемболизъм, дългогодишен диабет (поради повишения тромботичен и сърдечносъдов риск), фамилна анамнеза за сърдечно заболяване или за карцином на гърдата, нарушена когнитивна функция […]

md 01/11/2011

Терапевтични възможности при рака на млечната жлеза

Терапевтичните възможности при рака на млечната жлеза (РМЖ) включват неоадювантни химиотерапия и хормонална терапия, хирургично лечение, адювантни химиотерапия и хормонална терапия и лъчетерапия. Eпидемиология на рака на млечната жлеза. През последните 25 години честотата на РМЖ се увеличи в световен мащаб, като най-голям е броят на заболeлите в индустриализираните страни (1). Причините за тази тенденция […]

md 01/09/2011

Връзка на общия холестерол с риска за злокачествено заболяване

Има връзка между серумните нива на общия холестерол и някои видове злокачествени заболявания, но тя не е еднозначна, сочат резултатите от голямо южнокорейско клинично проучване, публикувани в Journal of Clinical Oncology (1). Изследването обхваща 1 189 719 участници, проследени за 14 години, като за този период злокачествено заболяване е диагностицирано при 53 944 мъже и […]

md 01/09/2011

Здравни постижения през първото десетилетие на ХХI век

Контролът върху инфекциозните заболявания като СПИН и туберкулоза, напредъкът в борбата с тютюнопушенето, подобряването на безопасността на моторните превозни средства, намалението на сърдечносъдовата заболеваемост и смъртност се определят от американския Centers for Disease Control and Prevention (CDC) като водещите постижения в областта на общественото здравеопазване в САЩ за първото десетилетие на 21-ви век (1). Тук […]