Качеството на лекарствените продукти на Ново Нордиск се проследява постоянно. Към момента няма отклонения за партиди инсулин


md 29/01/2019

Качеството на лекарствените продукти, произведени от Ново Нордиск, е от първостепенно значение за компанията, заявяваме в отговор на публикация в социалните мрежи.

Качеството се проследява на всяка стъпка от производството, транспорта и съхранението до достигането на продуктите в аптеките. Този процес задължително се документира със сертификати за анализ на партидата и записи на температурния режим на транспорт и съхранение.

В социалните мрежи е цитиран лекарствен продукт, с който в България се лекуват близо 15 000 души със захарен диабет.

Цитираната в публикацията партида инсулин HR7H367 е доставена на българския пазар на 11.07.2018 г. Общото количество, доставено към пациенти, е 108 400 пълнители за инсулинови писалки. Получените сигнали са четири, от които два са подадени през декември 2018 г. и два – през януари 2019 г.

Сигналите, получени през декември 2018 г., са обработени, докладвани и изследвани в специализирана лаборатория на компанията. Доказано е, че няма проблем с качеството на продукта и съответната информация е предоставена своевременно към лицата, които са подали сигналите. Двата сигнала от януари 2019 г. са обработени и изпратени за анализ.

Втората цитирана партида HR7N701 е доставена на българския пазар на 21.11.2018 г., поради което не е възможно да има сигнали през октомври, както се твърди в разпространената информация. Общото количество, доставено към пациенти, е 41 300 пълнители за инсулинови писалки и към момента за партидата не е получен
нито един сигнал.

В допълнение, през 2018 г. са получени сигнали по отношение на партида GR7B701, доставена на българския пазар на 30.11.2017 г. Общото количество, доставено към пациенти, е 200 460 пълнители за инсулинови писалки. Получените сигнали са 11, всички през периода юни-юли 2018 г.

Сигналите са обработени, докладвани и изследвани в специализирана лаборатория на компанията. Резултатите доказват високото качество на продукта и са комуникирани своевременно със съответните податели и с Изпълнителната агенция по лекарствата.

Отчитайки важността на всеки сигнал, настоятелно молим при съмнение в качеството на продуктите на Ново Нордиск сигналите да бъдат подавани: към Ново Нордиск на телефон 02/962-74-71, е-mail: safety_bg@novonordisk.com или officebg@novonordisk.com ; към ИАЛ; към лекуващия лекар.

Разпространението на непотвърдена информация, касаеща лекарствени продукти, в социалните мрежи, не допринася за ефективното проследяване и осигуряване на
качествено и безопасно лечение.

Novo Nordisk