МD България е секция в списание МD, в която се публикуват оригинални статии на български автори с интереси или специалности във всички области на медицината. Изискванията към авторите можете да видите ТУК


md 05/03/2014

МD България (Медицината днес в България) – изисквания към авторите

МD България (Медицината днес в България) е секция в списание МD, в която се публикуват оригинални статии на български автори с интереси или специалности във всички области на медицината.

Целта на тази секция е да осигури възможност за публикуване на ръкописи на български лекари (периодична специализирана научна медицинска литература), както и да бъде постоянен източник за продължаващо медицинско образование на нейните читатели.

Всички статии, публикувани в МД България, се реферират в базата данни „Българска медицинска литература“.

МD България ще съдържа експертно проверени (peer-reviewed) статии, които са свободно достъпни он-лайн (open access), и които обхващат всички аспекти на профилактиката, диагностиката и лечението на различни заболявания, както и на свързаната с тях патофизиология и епидемиология.

За целта, авторът/авторите на всяка статия трябва да я изпратят в електронен формат (текст, фигури, снимки) до редакторите на МД България на е-mail: md@protos.bg, които от своя страна да я препратят на експерти в съответната област за рецензия (партньорска проверка, критика, отзив). Целта на тази рецензия е да се подобри качеството на съответния ръкопис, да се оцени точността на използваните научни методи и релевантността на направените изводи.

В МД България се публикуват три вида статии:

Изследователски статии (research articles)

Първата страница трябва да съдържа заглавието на статията, списък с пълните две имена на нейните автори (първо и фамилно), научните им степени и професионални титли, служебните им адреси, както и електронният адрес на автора за кореспонденция.

Пример: Име на автор 11, име на автор 22, име на автор 33*
Адреси: 1Пълен пощенски адрес на автор 1; 2пълен пощенски адрес на автор 2; 3пълен пощенски адрес на автор 3

Email: електронен адрес на авторите; email@address.com
* Авторът за кореспонденция трябва да бъде отбелязан със звездичка.

В заглавието на статията трябва да се избягват съкращения. Добре е да бъде посочен видът на проучването – рандомизирано контролирано, случай контрола проучване и т.н.

Абстрактът на ръкописа трябва да не надхвърля 350 думи и да бъде структуриран в четири отделни секции: Основание – анализ на контекста и цел на проучването; Методи – начинът, по който е проведено проучването, и използваните статистически тестове; Резултати – представяне на основните открития и обсъждане; Изводи – кратко и ясно обобщение и заключение за потенциалните приложения в съответната област. Ключови думи: три до 10 ключови думи, които представят основното съдържание на статията.

Обзорни статии (reviews)

Обзорните статии обобщават скорошен пробив в разбирането на специфични научни области. Тяхната ключова цел е да направят преглед и оценка на прогреса в специфична област, да обобщят публикуваните открития през изминалите една до две години и да очертаят бъдещите насоки за научни изследвания.

Обзорните статии обичайно се подготвят от признати експерти в конкретна област, поради което изискване към техните автори е да осигурят балансиран и максимално обективен преглед на публикуваната информация, а не да се фокусират върху тяхната собствена работа или да промотират конкретни интереси в съответната област.

Първата страница на статията трябва да съдържа нейното заглавие, списък с пълните две имена на нейните автори (първо и фамилно), научните им степени и професионални титли, служебните им адреси, както и електронния адрес на автора за кореспонденция (виж посочения пример в горната секция).

Да не се използват съкращения или да се цитират референции в абстракта на статията. Той трябва да представлява кратко и точно изложение, в един параграф, който да съдържа не повече от 175 думи. В това резюме трябва да се посочват главните позиции, които да доказват основните идеи на статията. Ключови думи: три до 10 ключови думи, които представят основното съдържание на статията.

Статията трябва да съдържа въведение с адекватно съдържание, което да бъде разбираемо за читатели, които не са експерти в съответната област и които могат да нямат същата степен на научни или технологични познания.

Основната част на статията може да бъде разделена на няколко подсекции, в които да бъде изложена аргументирано основната й теза. Изводите трябва да дават ясно обяснение на значимостта и релевантността на представения обзор.

Клинични случаи – единичен или серия (Case reports)

Този вид ръкописи трябва да включват следните секции: абстракт, въведение с обзор на публикуваната литература, описание на клиничния случай в хронологичен ред, обсъждане, което включва детайлна оценка на литературния обзор (сравнение с други описани клинични случаи – сходност или уникалност), обобщение на случая и кратко заключение (базирани на доказателствата изводи и клинично приложение).

Статията може да съдържа допълнителни части като: таблици, фигури, графики, снимки от образни изследвания или друг вид илюстрации, които да представят важни данни и аргументи в подкрепа на поставената диагноза и проведеното лечение.

Първата страница на статията трябва да съдържа нейното заглавие (вид на клиничния случай – единичен или серия), списък с пълните две имена на нейните автори (първо и фамилно), научните им степени и професионални титли, служебните им адреси, както и електронния адрес на автора за кореспонденция (виж посочения пример в първата секция на стандартите).

Размерът на абстракта трябва да бъде около 100-250 думи, а текстът на цялата статия – около 1500-2500 думи (максимално 20-30 референции).

Допълнителни изисквания:

Използваните в статиите литературни източници трябва да бъдат номерирани по реда на тяхното цитиране в текста. Задължително е да се посочват имената на тримата първи автори, пълното заглавие на статията, мястото на нейното публикуване, година, том, брой, страници.

Пример: Inzucchi S., Bergenstal R., Buse J. et al. Management of hyperglycemia in type 2 diabetes: a patient-centered approach: position statement of the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetes Care. 2012; 35 (6):1364-1379

При посочване на имена на лекарствени средства, да се използва генеричното име на активната субстанция, задължително с малка буква. Ако се посочват търговски имена на продукти, те задължително да бъдат с главна буква.
Пример: rosuvastatin (Crestor, AstraZeneca; Розувистат, Софарма).

Поради open access на списанието (достъпността му он-лайн), e препоръчително генеричното име на активната субстанция да бъде дадено първо на латиница и след това на кирилица (за да може търсачките да откриват статията, независимо от използвания език при търсенето).
Пример: първоначално rosuvastatin и по-надолу в текста – розувастатин.

Шрифт на текста и илюстрации: Шрифтът на статиите трябва да бъде Times New Roman 12, неформатирани абзаци.

Снимките и графиките трябва да бъдат в следните формати: jpg, tiff, gif и eps. Черно-белите образи трябва да бъдат с минимална разделителна способност 300 dpi, а цветните – с най-малко 600 dpi.

МД България няма да публикува статии, които са предложени за печат или вече са излезли в други издания.

Други рубрики в МД България:
1. Коментари (читателски писма), мнения
2. Българско участие в международни медицински конгреси
3. Предстоящи конгреси и конференции в България
4. Фарма България – новини от медицинската индустрия
5. Обяви за работа и съобщения

Краен срок за изпращане на статиите:
Брой 3 – 11 април
Брой 4 – 6 юни
Брой 5 – 1 август
Брой 6 – 3 октомври