МD България е нова секция в списание МD, в която се публикуват оригинални статии на български автори с интереси или специалности във всички области на медицината. Изискванията към авторите можете да видите ТУК05/03/2014
МD България (Медицината днес в България) – изисквания към авторите МD България (Медицината днес в България) е секция в списание МD, в която се публикуват оригинални статии на български автори с интереси или специалности във всички области на медицината. Целта на тази секция е да осигури възможност за публикуване на ръкописи на български лекари (периодична специализирана научна медицинска литература), както и да бъде постоянен източник за продължаващо медицинско образование на нейните читатели. Всички статии, публикувани в МД България, се реферират в базата данни „Българска медицинска литература“. МD България ще съдържа експертно проверени (peer-reviewed) статии, които са свободно достъпни он-лайн (open access), и които обхващат всички аспекти на профилактиката, диагностиката и лечението на различни заболявания, както и на свързаната с тях патофизиология и епидемиология. За целта, авторът/авторите на всяка статия трябва да я изпратят в електронен формат (текст, фигури, снимки) до редакторите на МД България на е-mail: md@protos.bg, които от своя страна да я препратят на експерти в съответната област за рецензия (партньорска проверка, критика, отзив). Целта на тази рецензия е да се подобри качеството на съответния ръкопис, да се оцени точността на използваните научни методи и релевантността на направените изводи. В МД България ще се публикуват три вида статии: Изследователски статии (research articles) Първата страница трябва да съдържа заглавието на статията, списък с пълните две имена на нейните автори (първо и фамилно), научните им степени и професионални титли, служебните им адреси, както и електронният адрес на автора за кореспонденция. Пример: Име на автор 11, име на автор 22, име на автор 33* Адреси: 1Пълен пощенски адрес на автор 1; 2пълен пощенски адрес на автор 2; 3пълен пощенски адрес на автор 3 Email: електронен адрес на авторите; email@address.com * Авторът за кореспонденция трябва да бъде отбелязан със звездичка. В заглавието на статията трябва да се избягват съкращения. Добре е да бъде посочен видът на проучването – рандомизирано контролирано, случай контрола проучване и т.н. Абстрактът на ръкописа трябва да не надхвърля 350 думи и да бъде структуриран в четири отделни секции: Основание - анализ на контекста и цел на проучването; Методи - начинът, по който е проведено проучването, и използваните статистически тестове; Резултати – представяне на основните открития и обсъждане; Изводи – кратко и ясно обобщение и заключение за потенциалните приложения в съответната област. Ключови думи: три до 10 ключови думи, които представят основното съдържание на статията. Обзорни статии (reviews) Обзорните статии обобщават скорошен пробив в разбирането на специфични научни области. Тяхната ключова цел е да направят преглед и оценка на прогреса в специфична област, да обобщят публикуваните открития през изминалите една до две години и да очертаят бъдещите насоки за научни изследвания. Обзорните статии обичайно се подготвят от признати експерти в конкретна област, поради което изискване към техните автори е да осигурят балансиран и максимално обективен преглед на публикуваната информация, а не да се фокусират върху тяхната собствена работа или да промотират конкретни интереси в съответната област. Първата страница на статията трябва да съдържа нейното заглавие, списък с пълните две имена на нейните автори (първо и фамилно), научните им степени и професионални титли, служебните им адреси, както и електронния адрес на автора за кореспонденция (виж посочения пример в горната секция). Да не се използват съкращения или да се цитират референции в абстракта на статията. Той трябва да представлява кратко и точно изложение, в един параграф, който да съдържа не повече от 175 думи. В това резюме трябва да се посочват главните позиции, които да доказват основните идеи на статията. Ключови думи: три до 10 ключови думи, които представят основното съдържание на статията. Статията трябва да съдържа въведение с адекватно съдържание, което да бъде разбираемо за читатели, които не са експерти в съответната област и които могат да нямат същата степен на научни или технологични познания. Основната част на статията може да бъде разделена на няколко подсекции, в които да бъде изложена аргументирано основната й теза. Изводите трябва да дават ясно обяснение на значимостта и релевантността на представения обзор. Клинични случаи – единичен или серия (Case reports) Този вид ръкописи трябва да включват следните секции: абстракт, въведение с обзор на публикуваната литература, описание на клиничния случай в хронологичен ред, обсъждане, което включва детайлна оценка на литературния обзор (сравнение с други описани клинични случаи – сходност или уникалност), обобщение на случая и кратко заключение (базирани на доказателствата изводи и клинично приложение). Статията може да съдържа допълнителни части като: таблици, фигури, графики, снимки от образни изследвания или друг вид илюстрации, които да представят важни данни и аргументи в подкрепа на поставената диагноза и проведеното лечение. Първата страница на статията трябва да съдържа нейното заглавие (вид на клиничния случай – единичен или серия), списък с пълните две имена на нейните автори (първо и фамилно), научните им степени и професионални титли, служебните им адреси, както и електронния адрес на автора за кореспонденция (виж посочения пример в първата секция на стандартите). Размерът на абстракта трябва да бъде около 100-250 думи, а текстът на цялата статия - около 1500-2500 думи (максимално 20-30 референции). Допълнителни изисквания: Използваните в статиите литературни източници трябва да бъдат номерирани по реда на тяхното цитиране в текста. Задължително е да се посочват имената на тримата първи автори, пълното заглавие на статията, мястото на нейното публикуване, година, том, брой, страници. Пример: Inzucchi S., Bergenstal R., Buse J. et al. Management of hyperglycemia in type 2 diabetes: a patient-centered approach: position statement of the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetes Care. 2012; 35 (6):1364-1379 При посочване на имена на лекарствени средства, да се използва генеричното име на активната субстанция, задължително с малка буква. Ако се посочват търговски имена на продукти, те задължително да бъдат с главна буква. Пример: rosuvastatin (Crestor, AstraZeneca; Розувистат, Софарма). Поради open access на списанието (достъпността му он-лайн), e препоръчително генеричното име на активната субстанция да бъде дадено първо на латиница и след това на кирилица (за да може търсачките да откриват статията, независимо от използвания език при търсенето). Пример: първоначално rosuvastatin и по-надолу в текста - розувастатин. Шрифт на текста и илюстрации: Шрифтът на статиите трябва да бъде Times New Roman 12, неформатирани абзаци. Снимките и графиките трябва да бъдат в следните формати: jpg, tiff, gif и eps. Черно-белите образи трябва да бъдат с минимална разделителна способност 300 dpi, а цветните – с най-малко 600 dpi. МД България няма да публикува статии, които са предложени за печат или вече са излезли в други издания. Други рубрики в МД България: 1. Коментари (читателски писма), мнения 2. Българско участие в международни медицински конгреси 3. Предстоящи конгреси и конференции в България 4. Фарма България – новини от медицинската индустрия 5. Обяви за работа и съобщения Краен срок за изпращане на статиите: Брой 3 – 11 април Брой 4 – 6 юни Брой 5 – 1 август Брой 6 – 3 октомври