Клинични проучвания с flecainide


md 01/04/2022

Провеждането на различни проучвания с flecainide са основата на научно обоснованото му приложение в клиничната практика (1): 1. CAST (Cardiac Arrhythmia Suppression Trial). Първоначално се счита, че flecainide може да е ефективен при камерни аритмии/непродължителна камерна тахикардия след прекаран миокарден инфаркт (МИ) за намаление на честотата на внезапна смърт. Резултатите от многоцентрово, рандомизирано, плацебо-контролирано проучване […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.