Semaglutide – резултати от 10 клинични проучвания


md 01/02/2020

Semaglutide* е дългодействащ аналог на глюкагоно-подобния пептид-1 (GLP-1), който се прилага за лечение на захарен диабет тип 2 (ДТ2). Eфикасността и профилът на безопасност на този GLP-1 аналог за едноседмично инжекционно приложение са изследвани в клиничната програма SUSTAIN**, която включва десет приключили фаза 3 клинични проучвания (1-10): – SUSTAIN 1 (монотерапия) e двойно-сляпо, рандомизирано, паралелно-групово, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.