Терапия на метастастазирал карцином на простатата, нелекуван с кастрация – нови указания01/10/2018

Добавянето на abiraterone или docetaxel към конвенционална андроген-депривационна терапия (ADT) подобрява значително общата преживяемост при мъже с новодиагностициран метастатичен рак на простатата (mNCPC), нелекуван преди това с кастрация, според новите стандарти на American Society of Clinical Oncology (ASCO), публикувани в Journal of Clinical Oncology (1).

Ракът на простатата е най-честото злокачествено заболяване при мъжете (19% от всички новодиагностицирани неопластични заболявания), който е отговорен за около 8% от смъртните случаи в резултат на злокачествени заболявания.

Съгласно определението на Prostate Cancer Working Groups 2 и 3, диагнозата „клинично метастазирал карцином, нелекуван с кастрация” се поставя при нива на тестостерон >0.5 ng/ml.

„Новите допълнителни терапии могат да променят значително крайния изход при мъже, които са с новодиагностицирано метастатично заболяване. Наличието на два стандарта за лечение дава възможност за избор според преценката на лекаря и желанията на пациента,” според д-р Michael Morris от Memorial Sloan-Kettering Cancer Center и водещ автор на новите указания.

Тези пациенти е възможно да са получили (или да не са получили) ограничен курс ADT за по-ранни стадии на заболяването.

Исторически погледнато, стандартното лечение на mNCRPC е ADT до установяване на прогресия, когато състоянието се описва като „метастатичен кастрационно-резистентен рак на простатата” (mCRPC) и налага ADT да се комбинира с допълнителна терапия.

Основни проблеми, разгледани в новия стандарт, са:

– съществува ли предимство по отношение на общата преживяемост, свързано с добавянето на docetaxel или abiraterone към ADT при mNCPC?

– показатели за краен изход, които представляват интерес: период без прогресия на заболяването, период до неуспех от лечението, нива на простатно-специфичния антиген (PSA), общ отговор към терапията, качество на живот.

Три проспективни рандомизирани клинични проучвания (GETUG-AFU 15, STAMPEDE и CHAARTED) изследват общата преживяемост при добавянето на docetaxel към ADT. Резултатите от тях показват удължаване на общата преживяемост с 13 месеца (в CHAARTED, n=790) и 10 месеца (в STAMPEDE, n=2 962) при добавянето на docetaxel, в сравнение с ADT, докато данните от GETUG-AFU 15 са негативни.

LATITUDE (n=1 199) и STAMPEDE (n=1 917) дават предимство по отношение на общата преживяемост при добавянето на abiraterone с prednisone (или prednisolone) към ADT, в сравнение с ADT.

ADT плюс abiraterone (или docetaxel) при новодиагностициран mNCPC има предимства по отношение на преживяемостта, в сравнение със самостоятелното приложение на ADT.

Най-значимите данни за ползите от docetaxel са при мъже с de novo високо обемно (според CHAARTED) метастатично заболяване. Подобни предимства са наблюдавани при приложението на abiraterone при високорискови пациенти (според LATITUDE) и при болни с метастатично заболяване (според STAMPEDE).

ADT плюс abiraterone и ADT плюс docetaxel не са сравнявани директно, поради което не е ясно доколко някои мъже биха имали полза от единия или другия режим. При вземането на решение за терапия трябва да се имат предвид наличието на съпътстващи заболявания, токсичността на използваните средства, качеството на живот и цената на терапията.

Новите препоръки на ASCO:

1. Docetaxel и abiraterone са два отделни стандарта за лечение при mNCPC. Прилагането на двата стандарта в комбинация или на серии не е изследвано и по тази причина не може да се препоръча определен избор.

2. ADT плюс docetaxel:

– при мъже с mNCPC и висок обем на заболяването (според CHAARTED), които са кандидати за лечение с химиотерапия, може да се предложи добавяне на docetaxel към ADT

– на пациенти с mNCPC и нисък обем на заболяването (според CHAARTED), които са кандидати за химиотерапия, може да се предложи комбинация от docetaxel плюс ADT

– подходящият режим на docetaxel e шест дози от 75 mg/m2, приложени на всеки три седмици, самостоятелно (според CHAARTED) или в комбинация с prednisolone (според STAMPEDE)

3. ADT плюс abiraterone:

– при мъже с високо рисков de novo mNCPC, към ADT може да се добави abiraterone (според LATITUDE)

– при мъже с ниско рисков de novo mNCPC, към ADT може да се добави abiraterone (според STAMPEDE)

– подходящият режим на abiraterone e 1000 mg с prednisolone (или prednisone 5 mg) веднъж дневно до започването на терапия за mCRPC. (ИТ)

GETUG-AFU 15 – Groupe d’Etude des Tumeurs Uro-Genital-Association Francaise d’Urologie

CHAARTED – Chemohormonal Therapy versus Androgen Ablation Randomized Trial for Extensive Disease in

Prostate Cancer

STAMPEDE – Systemic Therapy in Advancing or Metastatic Prostate Cancer: Evaluation of Drug Efficacy

LATITUDE – A Randomized, Double-blind, Comparative Study of Abiraterone Acetate Plus Low-Dose

Prednisone Plus ADT Versus ADT Alone in Newly Diagnosed Subjects With High-Risk, Metastatic Hormone-naive Prostate Cancer

Използван източник:

1. Morris M., Rumble B., Basch E. et al. Optimizing anticancer therapy in metastatic non-castrate prostate cancer: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline. J Clin Oncol 2018 http://ascopubs.org/doi/pdf/10.1200/JCO.2018.78.0619