Clopidogrel и ASA след остър исхемичен инсулт или ТИА01/10/2018

Двойната антиагрегантна терапия с clopidogrel и ацетил салицилова киселина (ASA) намалява честотата на рекурентните инсулти през първите три месеца след лек исхемичен инсулт или транзиторна исхемична атака (TИА), показаха резултатите от международно проучване, публикувано в NEJM (1).

В това рандомизирано изпитване са участвали пациенти с лек исхемичен инсулт или високорискова ТИА, които са получили наторваща доза с клопидогрел 600 mg на ден 1, последвана от 75 mg дневно и ASA в доза от 50 до 325 mg дневно (по преценка на лекуващия екип) или само ASA в същата дозировка.

Първичната крайна цел на проучването e комбиниран показател от значими исхемични събития, като исхемичен инсулт, миокарден инфаркт или смърт, причинена от исхемично съдово събитиe, до 90-ия ден. Участвали са 4881 пациенти от 269 клинични центрове.

Комбинацията от clopidogrel и ASA е била свързана с по-нисък риск за значими исхемични събития, но с по-висок риск за масивно кървене в сравнение с монотерапията с ASA за периода на проследяване от 90 дни.

Значими исхемични събития са възникнали през трите месеца при 121 от 2432 пациенти (5.0%) от получавалите двата антиагреганта и при 160 от 2449 пациенти (6.5%), взимали ASA и плацебо (hazard ratio, 0.75; 95% доверителен интервал – ДИ 0.59-0.95; р=0.02), като най-висока честота на събитията е наблюдавана през първата седмица след началния инцидент.

Масивни кръвоизливи са настъпили при 23 пациенти (0.9%) на двойна антиагрегантна терапия и при 10 пациенти (0.4%) от приемалите само ASA (hazard ratio, 2.32; 95% ДИ 1.10-4.87; р=0.02).

Използван източник:

1. Johnston S., Easton J., Farrant M., et al., for the Clinical Research Collaboration, Neurological Emergencies Treatment Trials Network, and the POINT Investigators. Clopidogrel and Aspirin in acute ischemic stroke and high-risk TIA. N Engl J Med 2018; 379:215-225 DOI: 10.1056/NEJMoa1800410 http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1800410?query=recirc_curatedRelated_article