Основни моменти в новото европейско ръководство за поведение при артериална хипертония01/09/2018

Новото европейско ръководство за поведение при артериална хипертония (АХ) запазва предшестващата класификация според стойностите на артериалното налягане (АН) и препоръчва комбинирана антихипертензивна терапия като инициална стратегия при повечето пациенти.

Ръководството е създадено от Европейското кардиологично дружество (ESC) и Европейското дружество по хипертония (ESH) и бе дискутирано по време на 28-ата Европейска среща по хипертония и сърдечносъдова протекция през юни 2018 в Барселона (1).

Болните със систолно и диастолно АН от 130 до 139/85 до 89 mmHg все още попадат в категория „високо-нормално“ АН. Прицелните стойности на систолното АН остават <140 mmHg за повечето хипертоници (не под 130 mmHg), но едновременно се препоръчват и таргетни стойности <130 mmHg (не под 120 mmHg) за болните под 65-годишна възраст, които могат да толерират това АН.

Тези прицелни нива на АН контрастират с противоречивите препоръки от 2017 година на Американския кардиологичен колеж (ACC), Американската сърдечна асоциация (AHA) и други дружества (2).

Те класифицират пациенти с АН 130-139/80-89 mmHg като такива с АХ I степен и налагат прицелни стойности на АН <130/80 mmHg, независимо от възрастта. Според тази класификация повече от 45% от населението на САЩ стават хипертоници.

Европейските препоръки не са толкова агресивни, особено при по-възрастните хора. При тях не се препоръчва понижение на АН под 130 mmHg.

Насоките за поведение на ESC от 2018 година се различават от тези от 2013 година по засиления фокус върху контрола на АН от инициирането на терапията. Тази промяна е радикална, като при повечето пациенти с АХ вече се препоръчва стартиране на антихипертензивната терапия с комбинация от два медикамента, за предпочитане в една таблетка.

Идеята е да се подобри степента на придържане към терапия, а с това – и контролът на АН. По този показател новото европейско ръководство е в съгласие с американското, което също препоръчва иницииране на терапията с двойна комбинация, особено при АН над 140/90 mmHg.

Препоръчваните начални комбинации за неусложнена АХ в новия документ са инхибитор на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACEi) или ангиотензин-рецепторен блокер (ARB) + блокер на калциевите канали (ССВ) или диуретик, най-добре в една таблетка.

Надграждането на терапията става при комбиниране на ACEi/ARB + CCB + диуретик. При липса на достигане до прицелните нива, може да се добави spironolactone, алфа-блокер или бета-блокер (ВВ). Когато има допълнителна индикация за ВВ (например исхемична болест на сърцето или аритмия), ВВ могат да се добави на по-ранен етап. (ЯС)

Използвани източници:

1. 28th European meeting on hypertension and cardiovascular protection. Plenary session: 2018 European Guidelines. Presented June 9, 2018 http://www.medscape.com/viewarticle/897895#vp_1

2. 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults: A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol 2018;71:e127-e248 http://www.onlinejacc.org/content/71/19/e127?_ga=2.5496752.2017923926.1528898293-513573464.1524495935