Нови данни за клиничната ефикасност на pembrolizumab01/09/2018

Pembrolizumab (Keytruda, MSD), в комбинация с химиотерапия, намалява риска за фатален изход с 36%, в сравнение със самостоятелното приложение на химиотерапия, когато се прилага като първа линия терапия при пациенти с метастазирал недребноклетъчен плоскоклетъчен (сквамозно клетъчен) карцином на белите дробове, показаха резултатите от фаза 3 проучването KEYNOTE-407, представено на годишната среща на American Society of Clinical Oncology (ASCO) (1).

Добавянето на pembrolizumab към химиотерапия подобрява сигнификантно (с 33%) и периода без прогресия на заболяването. Напредналият сквамозно клетъчен карцином (SCC) представлява около 25-30% от всички случаи на недр ебноклетъчен белодробен карцином (NSCLC), като се счита за особено труден за лечение.

Друго проучване, проведено от Institute of Cancer Research в Лондон и представено по време на конгреса показа, че приложението на имунотерапия може да е от полза при мъже с рак на простатата. Според авторите, определена подгрупа пациенти, при които са изчерпани всички налични методи за лечение на заболяването, могат да имат удължена преживяемост при включване на имунотерапия (2).

В анализа са обхванати 258 мъже с напреднал рак на простатата, на които е приложен pembrolizumab. Резултатите показват, че едногодишна преживяемост е имало при 38%, а при 11%, получавали терапия в продължение на 12 месеца, не е регистриран растеж на тумора.

При 5%, след приложеното лечение, е имало намаление или изчезване на тумора, като ефикасността е била по-висока при малка група участници, чиито тумори са имали мутации в гените, свързани с възстановяване на увредена ДНК.

Pembrolizumab е хуманизирано моноклонално, анти-програмирана клетъчна смърт-1 (PD-1), антитяло (IgG4/kappa изотип със стабилизираща промяна в секвенциите в Fc региона), произведено в клетки от яйчник на китайски хамстер по рекомбинантна ДНК технология.

В Европа pembrolizumab като монотерапия е показан за лечение на (3):

– авансирал (неоперабилен или метастатичен) малигнен меланом при възрастни

– метастатичен NSCLC – като първа линия лечение при възрастни, чиито тумори експресират PD-L1 с >/= 50% пропорционален скор на туморa (tumour proportion score – TPS), без EGFR или ALK положителни туморни мутации

– локално авансирал или метастатичен NSCLC при възрастни, чиито тумори експресират PD-L1 с >/= 1% TPS, и на които е приложена поне една предходна химиотерапевтична схема. Пациенти с EGFR или ALK положителни туморни мутации трябва също да са получили таргетна терапия, преди лечение

– рецидивиращ или рефрактерен класически Ходжкинов лимфом (cHL), при пациенти, при които автоложната трансплантация на стволови клетки (ASCT) и лечението с brentuximab vedotin (BV) са неуспешни, или които не отговарят на условията за трансплантация и не са се повлияли от лечението с BV

– локално авансирал или метастатичен уротелиален карцином (карцином на пикочния мехур и уринарния тракт) при възрастни, на които е приложена предходна платина-базирана химиотерапия или които не отговарят на условията за цисплатин-базирана химиотерапия. (ИТ)

Използвани източници:

1. MSD’s Keytruda takes lead in squamous NSCLC trials http://www.pharmatimes.com/news/mercks_keytruda_takes_lead_in_squamous_nsclc_trials_1238430?utm_source=PT%20Daily%20Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=pt%20daily%20news%20alert&

2. Trial first to show immunotherapy benefit in prostate cancer http://www.pharmatimes.com/news/trial_first_to_show_immunotherapy_benefit_in_prostate_cancer_1238432?utm_source=PT%20Daily%20Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=pt%20daily%20news%20alert&

3. EMA Keytruda (pembrolizumab) https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2017/20170824138672/anx_138672_bg.pdf