Нови данни за клиничната безопасност на Xarelto01/09/2018

Xarelto* (rivaroxaban) на Bayer има добър профил на безопасност и ефикасност като антикоагулантна терапия при пациенти с предсърдно мъждене (ПМ), показа голям анализ на американската Агенция за храните и лекарствените средства (FDA), публикуван в списание Pharmacoepidemiology & Drug Safety (1).

Rivaroxaban е най-често предписвания перорален не-витамин К антагонист антикоагулант (NOAC) в световен мащаб, който се прилага при редица заболявания за превенция на венозни и артериални тромбемболични инциденти.

Настоящият обзор е извършен въз основа на анализ на данните от електронни здравни досиета на 115 000 пациенти, получавали rivaroxaban или warfarin, в рамките на Mini-Sentinel Safety Program на FDA.

Програмата започна през 2008 и има за цел да се създаде национална електронна система за мониториране на безопасността на медикаменти, одобрени от FDA, на основата на информация от електронни здравни досиета.

В окончателния анализ са обхванати 36 173 пациенти на терапия с rivaroxaban и 79 520 с warfarin. За изследване на безопасността на двата антикоагуланта е отчитана честотата на кървене от стомашночревния тракт, исхемичен инсулт и интракраниален кръвоизлив при болни с ПМ.

Резултатите показват, че приложението на rivaroxaban e свързано със значително по-нисък риск за исхемичен мозъчен инсулт и интракраниален кръвоизлив, а warfarin – с по-нисък риск за кървене от гастроинтестиналния тракт.

Данните потвърждават информацията за безопасността на rivaroxaban от клинични проучвания и изследвания в реалния живот, както и благоприятното съотношение полза/риск при пациенти с не-клапно ПМ.

XANTUS е най-голямото проспективно обзервационно проучване с NOAC, анализиращо данни от реалното клинично приложение на rivaroxaban за превенция на инсулт при болни с ПМ. То обхваща повече от 11 000 участника в 47 страни (2).

Проучването е представително в световен мащаб: 47.5% от включените болни са от Западна Европа, Канада и САЩ, 23.2% са от Източна Европа, 20.1% от Източна Азия, 6.2% от Близкия изток и Африка и 3% от Латинска Америка.

73.1% от пациентите са получили rivaroxaban 20 mg, а 25.1% – rivaroxaban 15 mg. 72.4% от участниците са били на предходна антикоагулантна терапия. Средната възраст е 70.5 години (+/-10.48), като 34.8% са над 75-годишна възраст. 57.1% са мъже. При 52.2% креатининовият клирънс е (CrCl) >/= 50 ml/min. При една пета ПМ е новодиагностицирано, при 37.3% се касае за пароксизмално ПМ, 16.2% са с персистиращо ПМ, а при една трета ритъмното нарушение е перманентно.

Коморбидностите следват нормалното разпределение за тази популация: сърдечна недостатъчност (СН) се наблюдава при 21.2%, артериална хипертония – при 76.2%, а захарен диабет се установява при 22.3%. Предшестващ мосъчносъдов инцидент има в 21.3%, а миокарден инфаркт в 8.9%. Средният CHA2DS2-VASc е 3.5 (+/-1.74), при среден HAS-BLED 2.0 (+/-1.07).

Честотите на събитията са (на 100 пациенто-години): значимо кървене 1.7 (95% доверителен интервал (CI) 1.5-2.0), от което фатално 0.2 (CI 0.1-0.3); обща смъртност 1.9 (CI 1.6-2.2); инсулт или системна емболия 1.0 (CI 0.8-1.2); инсулт 0.9 (CI 0.7-1.1) (от които исхемичен 0.6 (CI 0.5-0.8), хеморагичен 0.2 (0.1-0.3) и системна емболия 0.1 (CI 0.1-0.2); миокарден инфаркт 0.4 (CI 0.3-0.6).

В над 96% от популацията на XANTUS не са регистрирани значими събития от дефинираните по-горе първични цели на проучването.

Регистрирани са 47.2 (CI 45.7-48.8) нежелани реакции и 17.7 сериозни нежелани реакции (CI 16.8-18.5) за 100 човеко-години. Едногодишното придържане към терапията е 77.4% (най-ниско за Източна Азия: 66.4% и най високо в Източна Европа: 84.4%).

XANTUS e най-голямият проспективен анализ на NOAC в реални клинични условия – 11 121 участника от 47 страни. Резултатите показват ниски честоти на кървене и инсулт при пациентите с ПМ на rivaroxaban и висока степен на придържане към лечението. Резултатите са в съзвучие и с тези от ROCKET-AF (3).

В Европа Xarelto (rivaroxaban) се прилага за (4):

– превенция на венозна тромбемболия след протезиране на колянна или тазобедрена става

– превенция на инсулт и системна емболизация при не-клапно предсърдно мъждене

– превенция и терапия на дълбока венозна тромбоза и белодробна емболия

– превенция на атеротромботични събития след остър коронарен синдром

* Използвани съкращения:

XANTUS – Xarelto for Prevention of Stroke in Patients with Atrial Fibrillation

ROCKET-AF – The Rivaroxaban Once Daily Oral Direct Factor Xa Inhibition Compared with Vitamin K Antagonism for Prevention of Stroke and Embolism Trial in Atrial Fibrillation

** CHA2DS2-VASc

C – застойна сърдечна недостатъчност – 1 т.

H – хипертония – 1

А – възраст >75 години – 2

D – диабет – 1

S – предишен инсулт – 2

V – съдово заболяване – 1

А – възраст >65 години – 1

S – женски пол – 1

HAS BLED

H – хипертония – 1 т.

А – абнормна бъбречна/чернодробна функция – всяко по 1

S – предишен инсулт – 1

B – анамнеза или предиспозиция за кървене – 1

L – лабилен INR – 1

Е – възраст >65 години – 1

D – медикаменти/алкохол – всяко по 1

Използвани източници:

1. Prospective surveillance pilot of rivaroxaban safety within the US Food and Drug Administration Sentinel System http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pds.4375/full

2. Kirchhof P., Radaideh G., Kim et al. Global Prospective Safety Analysis of Rivaroxaban. J Am Coll Cardiol. 2018 10;72(2):141-153. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0735-1097(18)34795-8

3. Patel M., Mahaffey K., Garg J. et al. Rivaroxaban versus warfarin in nonvalvular atrial fibrillation. NEJM. 2011;365(10):883-891 http://nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1009638

4. EMA Xarelto (rivaroxaban) http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/000944/WC500057109.pdf