SGLT-2 инхибиторите – допълнителни сърдечносъдови ползи при пациенти със ЗДТ2 в проучването CVD-REAL201/06/2018

Включването към терапията на захарен диабет тип 2 (ЗДТ2) на SGLT-2 инхибитор (най-често е използван dapagliflozin) намалява значимо риска за обща смъртност, хоспитализация по повод на сърдечна недостатъчност (СН), миокарден инфаркт (МИ) и инсулт, в сравнение с другите глюкозопонижаващи медикаменти, показа анализ на резултатите от международното обсервационно проучване CVD-REAL2, представени на 67-та сесия на American College of C ardiology и публикувани в Journal of the American College of Cardiology (JACC) (1).

В CVD-REAL (Comparative Effectiveness of Cardiovascular Outcomes in New Users of SGLT-2 Inhibitors) 2 са участвали над 400 000 пациенти със ЗДТ2 от клинични практики в шест държави в Азия, Австралия и Канада, при които е била започната терапия със SGLT-2i или с друго глюкозо-понижаващо лекарство и които са били проследени за период от около една година по отношение на важни крайни клинични показатели като смъртност (данни само за Австралия и Канада), хоспитализация по повод на СН и честота на фатални и не-фатални сърдечносъдови събития (ССС) като МИ или инсулт.

Редица рандомизирани клинични изследвания показаха, че приложението на инхибитори на натриево-глюкозния ко-транспортер 2 (SGLT2i) намалява риска за значими неблагоприятни ССС (MACE) при болни със ЗДТ2.

Публикуваните по-рано резултати от проучването CVD-REAL (проведено в Европа и САЩ) установиха благоприятни ефекти на SGLT2i при пациенти със ЗДТ2 и по-широк рисков профил, фокусиран основно върху СН и обща смъртност.

Цел на настоящия обзор е да разшири обхвата на сърдечносъдовия краен изход при приложение на SGLT2i, в сравнение с други глюкозопонижаващи медикаменти, в шест страни, различни от включените в предходното CVD-REAL. Настоящият анализ е извършен въз основа на медицински досиета и национални регистри на Южна Корея (72%), Япония (14%), Австралия (6%), Израел (4%), Канада (3%) и Сингапур (<1%), като данните са за периода 2013-2015 година.

Обхванати са над 400 000 пациенти (на средна възраст 57 години, 45% жени), от които 27% са имали установено сърдечносъдово заболяване (ССЗ), включително инсулт (10%), СН (7%) и МИ (3%). Те са били разделени по равно в две групи – на терапия със SGLT2i (около 235 000 души) или с други глюкозопонижаващи средства като сулфонилурейни препарати, инхибитори на дипептидил-пептидаза-4 и инсулин. Извършен е мета-анализ на честотата на фатален изход, хоспитализация по повод на СН, фатален изход или хоспитализация по повод на СН, МИ и инсулт.

В групата със SGLT2i, най-често е прилаган dapagliflozin (75%), следван от empagliflozin (9%), ipragliflozin (8%, наличен в Южна Корея и Япония), canagliflozin (4%), tofogliflozin (3%) и luseogliflozin (1%, наличен само в Япония).

Резултатите показват, че в сравнение с другите глюкозопонижаващи лекарства, SGLT2 инхибиторите са свързани със сигнификантно по-нисък риск за: фатален изход (с 49%, р<0.001), хоспитализация по повод на СН (с 36%, р<0.001), комбинирано фатален изход или хоспитализация по повод на СН (с 40%, р<0.001), МИ (с 19%, р<0.001) и инсулт (с 32%, р<0.001). Тези резултати са били сходни между различните държави и подгрупи пациенти, включително тези със или без установено преди това ССЗ.

Резултатите от CVD-REAL 2 са сходни с тези от предходното CVD-REAL, макар и при две различни популации пациенти – предимно от азиатски произход спрямо предимно такива от европеиден произход.

Особено изразена е ползата от SGLT2i за намаляване на риска за СН и на смъртността.

CVD-REAL 2 демонстрира и полза за понижаване на риска за инсулт сред популация с висок риск.

В България честотата на мозъчните инсулти е също много висока (водеща причина за сърдечносъдова смъртност в страната), поради което фактът, че SGLT2i могат да променят благоприятно развитието на инсулт не трябва да се подценява от нашите ендокринолози, кардиолози и общопрактикуващи лекари.

SGLT2 инхибиторите намаляват честотата на значимите неблагоприятни сърдечносъдови събития (MACE) при пациенти със ЗДТ2, според нов мета-анализ на рандомизирани клинични проучвания, поместен в същия брой на JACC (2).

Авторите са направили обзор на рандомизирани и контролирани проучвания с проследяване от поне 24 седмици от електронни бази-данни, които сравняват SGLT2 инхибитори (dapagliflozin, empagliflozin и canagliflozin) с плацебо или с друг активен антидиабетен медикамент.

Установени са 45 проучвания с общо 43 123 болни със средна възраст 59.7 години и среден индекс на телесна маса (ИТМ) 30.6 kg/m2, които са проследени за период от 60 седмици. Резултатите показват, че SGLT2 инхибиторите, в сравнение с плацебо или с други антидиабетни средства, са свързани с 13% намаление на относителния риск за MACE. (ИТ)

За допълнителна информация:

Dapagliflozin намалява риска за обща смъртност при диабет тип 2. МД, бр. 2, април 2017 http://www.spisaniemd.bg

Най-младият клас лекарства за диабет тип 2 – SGLT2 инхибиторите, се придвижват с бързи стъпки нагоре в алгоритмите за лечение. Доктор Д, 2016, бр. 3

Предимства на dapagliflozin при пациенти със захарен диабет тип 2 и сърдечносъдови заболявания. Доктор Д, 2015, бр. 4

Ефекти на dapagliflozin в глюкозната хомеостаза при захарен диабет тип 2. МД, бр. 2, февруари 2015

Dapagliflozin като добавена към metformin терапия при пациенти с диабет тип 2. МД, бр. 5, ноември 2014

Dapagliflozin за контрол на диабет тип 2 – за или против? Доктор Д, 2011, бр. 2

Dapagliflozin ефективен за лечение на диабет тип 2 при неадекватен гликемичен контрол с metformin. Доктор Д 2010, бр. 4

Използвани източници:

1. Kosiborod М., Lam C., Kohsaka S. et al. on behalf of the CVD-REAL Investigators and Study Group Lower Cardiovascular Risk Associated with SGLT-2i in >400,000 Patients: The CVD-REAL 2 Study JACC March 2018 http://www.onlinejacc.org/content/early/2018/03/06/j.jacc.2018.03.009 и http://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2018/new-data-from-landmark-cvd-real-study-of-patients-with-type-2-diabetes-confirms-cv-benefits-associated-with-sglt-2-inhibitors-12032018.html

2. Haris S., SInhg S., Chaudhary S. SGLT2 inhibitors reduce major adverse cardiovascular events in type 2 diabetic patients: a meta-analysis of randomized controlled trials. JACC 2018; 17 (11) Suppl DOI: 10 http://www.onlinejacc.org/content/71/11_Supplement/A1743