Afatinib превъзхожда erlotinib като втора линия терапия при напреднал сквамозноклетъчен белодробен карцином – данни от LUX-Lung 801/06/2018

SCC на белия дроб

– честота – 30% от от всички случаи с недребноклетъчен белодробен карцином (NSCLC), който от своя страна се среща при 85% от пациентите с рак на белия дроб

– тежка симптоматика – кашлица и диспнея

– ограничени възможности за терапия

– лоша прогноза – под 5% от пациентите с напреднал карцином от този хистологичен тип имат обща преживяемост (OS) от пет години, като средната OS след поставяне на диагнозата е под една година

Afatinib e одобрен в ЕС като монотерапия за лечение на възрастни пациенти с локално напреднал или метастатичен недребноклетъчен карцином на белия дроб (NSCLC) от плоскоклетъчен хистологичен тип, който прогресира на фона на или след проведена, базирана на платина, химиотерапия. Той е първото одобрено перорално средство за таргетна терапия на свамозноклетъчен (плоскоклетъчен) белодробен карцином (SCC, SqCC) (1).

Аfatinib е мощен и селективен, необратим блокер от втора генерация на всичките четири рецептора от ErbB фамилията – хомо- и хетеродимери, разположени върху повърхността на раковите клетки и стимулиращи тяхното делене, като: EGFR (ErbB1), HER2 (ErbB2), ErbB3 и ErbB4. В резултат на ковалентното и необратимо свързване и блокиране на активността на тези рецептори, се постига по-пролонгирана инхибиция на растежа и обратно развитие на тумора (потискане на пролиферацията и индуциране на апоптоза).

Одобрението за употреба на медикамента е базирано на резултатите от проучването LUX-Lung 8 (LL8), в което е установено, че Giotrif (afatinib), прилаган преди това за лечение на NSCLC с установена активираща мутация на рецептора на епидермалния растежен фактор (EGFR M+), намалява риска за прогресия на напредналия SCC с 19% и на риска за смърт също с 19% в сравнение с erlotinib (Tarceva) (2). Еrlotinib е първа генерация инхибитор на тирозин киназата (ТК) на EGFR (EGFR-TKI), който се свързва обратимо с TK, за да блокира таргетно EGFR (EGFR-таргетен TKI).

Предимство на афатиниб е и неговото перорално приложение, докато ерлотиниб се прилага интравенозно.

За разлика от обратимия EGFR-TKI от първа генерация като erlotinib, afatinib, като необратим блокер на цялата фамилия ErbB рецептори, има по-широк и по-мощен спектър на активност.

LUX-Lung 8 е отворено, фаза 3 рандомизирано контролирано клинично проучване, проведено в 183 онкологични центрове в 23 страни по света. Участниците са 795 възрастни пациенти с хистологично доказан SСC на белия дроб стадий IIIB или IV, чието заболяване е прогресирало след най-малко четири цикъла базирана на платина химиотерапия (първа линия терапия). Те са били разделени (1:1) да получават afatinib (40 mg на ден) или erlotinib (150 mg на ден) до прогресия на заболяването.

Първичният краен резултат е свободната от прогресия преживяемост (PFS), а вторичният – общата преживяемост (OS) след назначаване на терапията с един от двата TKI. Допълнително са били проследени и други показатели като контрол на заболяването, подобряване на симптоматиката, общо здравно състояние/качество на живот.

PFS при първичния анализ, проведен след средно проследяване от 6.7 месеца, е сигнификантно по-добра с afatinib отколкото с erlotinib (средно 2.4 месеца спрямо 1.9 месеца; съотношение на вероятностите [HR] 0.82, p=0.0427).

При първичния анализ на OS (средно проследяване за период от 18.4 месеца), този показател е сигнификантно по-добър в групата на afatinib спрямо тази на erloinib (средно 7.9 месеца спрямо 6.8 месеца; HR 0.81, p=0.0077). Потвърдена е и по-дълга PFS (средно 2.6 месеца спрямо 1.9 месеца; HR 0.81, p=0.0103), като при повече пациенти е постигнат контрол на болестта (51% спрямо 40%; p=0.0020) (3).

Намаляване на туморната маса е наблюдавано при 103 (26%) от 398 пациенти спрямо съответно 90 (23%) от 397 пациенти.

При значимо повече болни афатиниб постига подобрение на кашлицата и диспнеята отколкото ерлотиниб (43% спрямо 35%). Повече пациенти съобщават и за подобряване на здравното си състояние и качеството на живот (35.7% спрямо 28.3%).

Честотата на нежеланите странични ефекти са сходни в двете групи: тежест =/>3 степен при 224 (57%) от 392 души в групата на afatinib спрямо 227 (57%) от 395 в групата на erlotinib, като при afatinib е регистриран най-често стоматит (4% спрямо 0%), а при erlotinib – по-често са наблюдавани обрив или акне (6% спрямо 10%). Друг страничен ефект и в двете групи е диарията, която е била с по-висока честота терапия с афатиниб (10% спрямо 2%).

Значимите подобрения на свободната от прогресия и на общата преживяемост при с afatinib в сравнение с erlotinib и по-удобното му перорално приложение го превръщат в терапевтична възможност при пациентите с напреднал сквамозноклетъчен (плоскоклетъчен) белодробен карцином. (ДЯ)

Използвани източници:

1.www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002280/WC500152392.pdf

2. Soria JC., Felip E., Cobo Е., еt al, for the LUX-Lung 8 Investigators. Afatinib versus erlotinib as second-line treatment of patients with advanced squamous cell carcinoma of the lung (LUX-Lung 8): an open-label randomised controlled phase 3 trial. Lancet Oncol. 2015;16(8):897-907 doi: 10.1016/S1470-2045(15)00006-6

3. http://www.boehringer-ingelheim.com/oncology/lung-cancer/lux-lung-8-clinical-trial-infographic