Транексамова киселина за превенция на постпартална кръвозагуба01/04/2018

При жени, които получават профилактична инфузия с oxytocin след вагинално раждане, приложението на tranexamic acid (TXA) намалява риска за постпартално кървене, без да повишава вероятността за тежки нежелани странични ефекти (включително тромботични) до третия месец след раждането, показаха резултатите от проучването TRAAP, публикувани в American Journal of Obstetrics and Gynecology (1).

Антифибринолитичните средства като tranexamic acid, aminocaproic acid и aprotonin действат чрез стабилизиране на кръвния съсирек и намаляване на честотата и количеството кръвозагуба. Установено е, че приложението на тези антифибринолитици намалява с около една трета необходимостта от хемотрансфузия, независимо от мястото на интервенцията.

От десетилетия, TXA се използва за профилактика на кървене при дентални манипулации, тежко менструално кървене и някои оперативни интервенции при болни с хемофилия. Медикаментът води до специфично потискане на активирането плазминогена (профибринолизин) и превръщането в плазмин (фибринолизин).

Приложението на TXA в рамките до три часа след началото на кървене, намалява смъртността от масивен кръвоизлив при пациенти с травми или бременни жени след раждане.

Цел на TRAAP е да се изследват ефектите на TXA 1 g след вагинално раждане върху честотата и тежестта на постпартална кръвозагуба. Проучването е многоцентрово, двойно-сляпо, рандомизирано и контролирано, и обхваща 4079 жени с планово вагинално раждане на термин (след 35 г.с.) с единичен плод, които са разделени в две групи: ТXA 1 g или плацебо, на фона на профилактична инфузия с oxytocin в рамките на две минути след раждането.

Първичен показател за краен изход е честотата на постпартална кръвозагуба (>500 ml). Вторични показатели са потенциалните нeжелани странични ефекти на TXA до три месеца след раждането.

В окончателния анализ са включени 3 891 пациентки с вагинално раждане, като честотата на постпартална кръвозагуба >500 ml и клинично значимата кръвозагуба са били сигнификантно по-ниски в групата с TXA (съответно 6.6 срещу 8.8%, р=0.004 и 7.8 срещу 10.4%, р=0.004).

Резултатите от предефиниран подгрупов анализ показват, че TXA намалява честотата на кървене при жени с инструментално раждане (9.5 срещу 14.5%, р=0.0498), но не и при тези със спонтанно раждане. По подобен начин, антифибринолитичният медикамент е намалил кръвозагубата при жени с епизиотомия (12.3 срещу 17.3%, р=0.049), но не и при такива без епизиотомия.

Честотата на гадене и повръщане след раждането са били по-чести в групата с TXA (7.0 срещу 3.2%, р<0.001), като не е отчетена значителна разлика по отношение на тромботичните събития или други нежелани странични ефекти.

В Европа транексамовата киселина е регистрирана за превенция и лечение на кръвоизлив в резултат на обща или локална фибринолиза при възрастни и деца >1 година (2):

– менорагия и метрорагия

– гастроинтестинално кървене

– хеморагични нарушения на пикочната система, операции върху простатата или уринарния тракт

– УНГ операции (аденоидектомия, тонзилектомия, екстракция на зъб)

– гръдна, коремна хирургия и сърдечносъдова хирургия

– терапия на кръвоизлив в резултат на приложение на фибринолитични медикаменти. (ИТ)

Използвани източници:

1. Sentilhes L., Winer N., Azria E. Tranexamic acid for the prevention of postpartum hemorrhage after vaginal delivery. American Journal of Obstetrics and Gynecology 2018; S3 http://www.ajog.org/article/S0002-9378(17)31650-2/pdf

2. Tranexamic acid. Аssessment report http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Referrals_document/Antifibrinolytic_medicines/WC500153603.pdf