Куркумин – нова терапевтична възможност при остеоартрит01/04/2018

Терапията на остеоартрита (ОА) често пъти е предизвикателство. Като мултифакторно заболяване, включващо различни биологични каскади, ОА е едно от най-инвалидизиращите ревматични заболявания, за което към момента липсва специфично лечение (1). „Идеалното средство“ би трябвало да подобрява болката и функцията, като в същото време да осигурява защита на ставната структура и да не води до сериозни нежелани странични ефекти.

В последно време все повече внимание се отделя на ефектите на храните или на извлечени от тях съставки (nutraceuticals, съчетание от двете думи nutrition и pharmaceutical), които имат медицински ползи по отношение на превенцията и лечението на различни болести и поради това могат да се използват като алтернатива на pharmaceuticals. Интересът към нутрасютикълс, използвани като хранителни добавки, се засили поради благоприятното съотношение безопасност/ефикасност и липсата на значими нежелани странични ефекти.

Куркуминът e жълт пигмент, изолиран през 1815 от корените на растението куркума (Curcuma longa, Curcuma domestica, turmeric), използвано като подправка, багрило и лечебно растение в китайската и индийската народна медицина повече от 5000 години. По-късно е идентифициран химически като diferuloylmethane и е причислен към групата на полифенолните съединения.

В Rhizoma сurcumae (коренище от куркума) са установени и други близкородствени на куркумина съединения. Това са дезметоксикуркумин (куркумин II), бисдезметоксикуркумин (куркумин III) и циклокуркумин.

Тези вещества и куркуминът се наричат общо куркуминоиди и съставляват 3-5% от сухото тегло на коренището. Добиват се чрез алкохолна екстракция. В търговски предлагания куркумин се съдържат главно куркумин I (около 77%), куркумин II (около 17%) и куркумин III (около 3%).

Куркуминът има значителен плейотропен ефект, който се проявява при различни възпалителни заболявания. При перорален прием на естествения куркумин не може да се достигнат терапевтични плазмени концентрации (ниска системна бионаличност), поради слаба разтворимост и ниска абсорбция в стомашночревния тракт. Поради това са разработени био-оптимизирани екстракти от куркума*.

Куркуминът е известен с противотуморните си, антиоксидантни, антиамилоидни и противовъзпалителни свойства. Противовъзпалителното му действие се дължи основно на инхибиране на левкотриените, редуциране на свободните радикали, антиоксидантен ефект и инхибиране на цитохром Р450.

През последните десетилетия се засили интересът към приложението на куркумин за лечението на ОА, основно поради противовъзпалителните му и антиоксидантни свойства, които повлияват основните патогенетични механизми на редица дегенеративни заболявания. Много проучвания, установиха ползотворните ефекти на куркумин върху хондроцитите при ОА.

Противовъзпалителните ефекти на куркумин се дължат на редица механизми. Той инхибира активацията и транслокацията на нуклеарния клетъчен фактор капа-В (NF-kB), индуцирани от интерлевкин (IL)-1бета, и последващата експресия на NF-kB, проинфламаторни гени, циклооксигеназа (COX)-2 и на съдовия ендотелен растежен фактор (VEGF).

In vitro проучвания доказаха, че куркуминът повлиява предаването на вътреклетъчни сигнали, като инхибира активаторния протеин (АР)-1, индуцира обратимостта на IL-1бета, стимулираната продукция на азотен оксид (NO) и на простагландин Е2 (PGE2).

In vitro изследвания в култури от човешки ставни хондроцити показат липса на токсичен клетъчен ефект на куркумин. Освен това, е отчетен противовъзпалителен ефект чрез инхибиране на проинфламаторните медиатори PGE2, NO, IL-6 и IL-8.

Протективният ефект на куркумин върху човешките хондроцити се дължи на потискането на IL-1бета, инхибиране на колаген тип II и намалена експресия на бета1-интегрин. Куркумин блокира индуцираното от IL-1бета разграждане на протеогликан, хондроцитната апоптоза и активирането на капсаза-3 (2).

При опити с животински хондроцити, изследващи биологичната активност на indomethacin, celecoxib и куркумин, е отчетено, че куркумин, а не нестероидните противовъзпалителни средства (НСПВС), инхибира продукцията на NO.

Куркумин е бил по-малко ефективен по отношение на продукцията на PGE2 отколкото НСПВС. От друга страна, за разлика от НСПВС, той е инхибирал COX-2, но не и COX-1 генната експресия.

Клинична ефикасност на куркумин

Рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване на Kulkarni и сътр. установи, че приемането на хербоминерализирана лекарствена форма, осигуряваща висока бионаличност на куркумин, при 42 пациенти с ОА е довело до подобрение в болковата симптоматика и мобилността.

Belcaro и сътр. са анализирали промените в няколко маркери на възпалението (IL-1бета, IL-6, sCD40L и sVCAM, ESR) при 100 пациенти с ОА на коляното. Болните са били разделени в две групи: на стандартна терапия и на стандартна терапия плюс съдържаща куркумин хранителна добавка два пъти дневно. След 8-месечно лечение, инфламаторните маркери са били намалени сигнификантно в групата с куркумин, като в същото време е отчетено и значително намаление на болката и сковаността на засегнатите стави.

При пациенти с ревматоиден артрит (РА) куркумин е бил по-ефективен от плацебо за подобряване на активността на заболяването, според скалата на American College of Rheumatology (ACR). В това проучване той е прилаган в комбинация с diclofenac.

Изпитване на Kuptniratsaikul и сътр. показва сходна ефективност на екстракт от Curcuma domestica 2 g дневно и ibuprofen 800 mg дневно за период от шест седмици за повлияване на болката и подобрение на ставната функция при пациенти с ОА на коляното (3).

Същите автори публикуваха по-късно резултатите от друго (многоцентрово) проучване на ефикасността и профила на безопасност на екстракт от C. domestica, в сравнение с ibuprofen при болни с ОА на коляното (4).

В него са участвали 367 пациенти с гонартрит и интензитет на болката =/>5 според визуална аналогова скала (visual analogue scale – VAS 0-10), разделени на две групи: C. domestica 1500 mg дневно (n=185) или ibuprofen 1200 mg дневно (n=182). Основни показатели за краен изход са били болка, скованост и ставна функция, оценени според скалата WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index).

Резултатите показват значително подобрение в симптоматиката, отчетено на 0, 2 и 4 седмица и в двете групи, спрямо изходните показатели. С изключение на стойностите за скованост, които са били сигнификантно по-добри в групата с ibuprofen, при останалите показатели не е имало значима разлика между двете групи.

В групата с ibuprofen са били по-чести оплакванията от коремна болка и дискомфорт, като не е имало разлика по отношение на честотата на останалите нежелани странични ефекти.

Първият системен обзор и мета-анализ за ефектите на екстракти с високо съдържание на куркумин за лечение на ОА е публикуван през 2016 (5). Извършен е обзор на 12 електронни бази-данни, като са включени всички рандомизирани клинични проучвания, в които е прилаган екстракт от Curcuma longa (turmeric, curcumin). Като основни показатели за краен изход са използвани интензитетът на болка (според VAS) и индексът WOMAC.

В окончателния мета-анализ са включени осем проучвания, които са отговаряли на предварително зададените специфични критерии. В три от тях е установено, че turmeric/curcumin около 1000 mg дневно намалява значително интензитета на болката, в сравнение с плацебо (р<0.00001).

Мета-анализ на четири проучвания показва сигнификантно намаление в индекса WOMAC, спрямо плацебо (р<0.009). Освен това не са установени значителни разлики по отношение на интензитета на болковия синдром между групи с turmeric/curcumin и прилаганите стандартни обезболяващи медикаменти.

Flexofytol – екстракт от turmeric с висока бионаличност

Flexofytol* е хранителна добавка, съдържаща биооптимизиран екстракт на куркума, осигуряващ висока бионаличност. В обсервационно проучване са изследвани 1463 пациенти, от които 1077 с ОА (средна възраст 65 години).

Почти всички (99.2%) са приемали НСПВС, като 36% са били на терапия с повече от два медикамента, включващи glucosamine sulfate (10.5%) с или без chondroitin sulfate (самостоятелно 0.8% или в комбинация 22.2%), тип II колаген (2.5%), хиалуронова киселина, приложена вътреставно (4.3%), или кортикостероиди (1.6%); 1% от пациентите са приемали paracetamol.

На участниците е предписан Flexofytol (два пъти по две капсули дневно или 2 х 84 mg curcumin) за период от три месеца. За този период, интензитетът на болката е изследван трикратно с десетстепенна VAS.

Резултатите показват значително намаление (с 48%) на интензитета на болката, спрямо изходните стойности (средно намаление с 32.5 mm, отчетено с VAS), като най-малкото клинично подобрение (дефинирано като намаление с 19 mm) е постигнато при 81% от пациентите.

Честотата на нежеланите странични ефекти е била ниска, като оплакванията са били леки (19 пациенти с епизоди на гадене и подуване на корема). От първоначалния брой пациенти, след първия контролен преглед, 93.5% са решили да продължат приема на Flexofytol, като 70.6% са приемали по четири капсули дневно.

За отбелязване е, че мнозинството от болните не са имали повече необходимост от прием на допълнителни медикаменти – само 9% са останали на НСПВС и 16% на други медикаменти. След преустановяване на проучването, 93.5% от изследваните са решили да приемат Flexofytol като част от терапията на остеоартрит. (ИТ)

* Flexofytol на белгийската фирма Tilman, с представител в България фирма Ewopharma

Използвани източници:

1. Henrotin Y., Priem F. et Mobasheri A. Curcumin: a new paradigm and therapeutic opportunity for the treatment of osteoarthritis: curcumin for osteoarthritis management. Springerplus 2013; 2: 56 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3591524

2. Henrotin Y., Clutterbuck A., Allaway D. et al. Biological actions of curcumin on articular chondrocytes . Osteoarthritis Cartilage 2010; 18 (2): 141-149 http://www.oarsijournal.com/article/S1063-4584(09)00273-8/fulltext

3. Kuptniratsaikul V., Thanakhumtorn S., Chinswangwatanakul P. Efficacy and safety of Curcuma domestica extracts in patients with knee osteoarthritis. J Altern Complement Med 2009; 15 (8): 891-897 http://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/acm.2008.0186

4. Kuptniratsaikul V., Dajpratham P., Taechaarpornkul W. et al. Efficacy and safety of Curcuma domestica extracts compared with ibuprofen in patients with knee osteoarthritis: a multicenter study. Clin Interv Aging 2014; 20 (9):451-8, eCollection 2014 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24672232

5. Daily J., Yang M. et Park S. Efficacy of Turmeric Extracts and Curcumin for Alleviating the Symptoms of Joint Arthritis: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials. J Med Food 2016; 19 (8):717-729 http://www.liebertpub.com/doi/10.1089/jmf.2016.3705