Да бъдат или да не бъдат използвани добавките с омега-3 мастни киселини за вторична профилактика?01/04/2018

Мета-анализ, публикуван в началото на февруари 2018 в JAMA Cardiology, поставя под въпрос ползите от приложението на омега-3 мастни киселини (омега-3МК). Добавянето към храната на омега-3МК при високорискови индивиди не повлиява сигнификантно честотата на сърдечносъдовите заболявания (ССЗ) или на значимите нежелани сърдечносъдови събития (1).

Разгледани са 10 рандомизирани контролирани проучвания, обхващащи почти 80 хиляди човека с инсулт, миокарден инфаркт (МИ) или висок риск за ССЗ.

Анализът показва, че добавянето към диетата на омега-3МК за една година няма ефект за снижаване на коронарните инциденти – нефатален MИ (относителен риск – RR, 0.97; р =0.40) или на смъртността (RR, 0.93; р =0.05). Омега-3МК не повлияват и значимите съдови инциденти (RR, 0.97; р =0.10), инсулта (RR, 1.03; р =0.56) или нуждата от реваскуларизация (RR, 0.99; р =0.61).

Тези резултати поставят под въпрос препоръките на Аmerican Heart Association (AHA), според които, при подлежаща коронарна болест (исхемична болест на сърцето – ИБС), сърдечна недостатъчност (СН), е уместен прие-мът на омега-3МК, с цел вторична профилактика (2).

Основната слабост на този мета-анализ е, че някои от включените проучвания са твърде малки, използваната доза е недостатъчна или приложението твърде кратко. По отношение на почти всички дефинирани крайни цели, макар да не се достига статистическа значимост, тенденцията показва по-скоро полза от омега-3МК.

От друга страна, приемът на омега-3МК на практика е без странични ефекти, те са относително евтини и не малък брой проучвания (3-6) показват убедителен позитивен ефект за снижаване на честотата на усложненията на ССЗ. Поради това, след МИ, при систолна сърдечна недостатъчност (СН) или високи нива на холестерол в липоротеините с ниска плътност (LDL-С) вероятно ползите от приема на омега-3МК биха били по-големи от потенциалните рискове.

В представения анализ понижението на коронарните инциденти с 10% и на смъртността със 7% в групата, приемала омега-3МК, не достига статистическа значимост, но отделните проучвания показват по-скоро благоприятен ефект на омега-3МК при всички форми на ССЗ.

Включени са проучванията ORIGIN*, JELIS*, GISSI-HF* и GISSI-P*, всички с поне 500 участника и продължителност на прием на омега-3МК от една до над шест години. Във всички десет проучвания е използвана комбинация на омега-3МК в различно съотношение между eicosapentaenoic acid (EPA) (от 226 до 1800 mg/ден) и docosahexanoic acid (DHA) (от нула до 1700 mg/ден). Около 23% от участниците са с ИБС, захарен диабет тип 2, високи нива на LDL-C и триглицериди, при около 15% има данни за употреба на статини.

През тази година се очакват резултатите от проучванията VITAL* в САЩ и ASCEND* във Великобритания, обхващащи повече от 40 000 човека с прием на 1g омега-3МК дневно. Според експертите, резултатите им ще покажат дали следва да се обсъжда ревизия на настоящите препоръки, касаещи омега-3МК.

Други продължаващи проучвания с омега-3МК* са DO-HEALTH*, STRENGTH*, и REDUCE-IT*, като в някои от тях дневната доза на омега-3МК е между 2 и 4 g/ден, а в последните две омега-3МК се взимат като добавка към статиновата терапия.

При назначаването на профилактика с омега-3МК не бива да се подценява и субективният фактор, който неминуемо повлиява комплайънса към всяко едно лечение. Много хора са по-склонни да приемат добавка към диетата, отколкото още едно допълнително лекарство.

При липсата на вредно въздействие и по-ниската себестойност на подобни добавки, препоръката за употребата им във вторичната профилактика би следвало да остане актуална, въпреки въпросителните относно реалните ползи, които повдига настоящият анализ.

* Използвани съкращения:

ORIGIN – The Outcome Reduction With Initial Glargine Intervention

JELIS – Japan Eicosapentaenoic acid (EPA) Lipid Intervention Study

GISSI-HF – Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell`Infarto – Heart Failure

GSSI-P – Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell`Infarto – Prevenzione

VITAL – the VITamin D and OmegA-3 TriaL

ASCEND – A Study of Cardiovascular Events iN Diabetes

DO-HEALTH – Vitamin D3 – Omega3 – Home Exercise – Healthy Ageing and Longevity Trial

STRENGTH – Outcomes Study to Assess STatin Residual Risk Reduction With EpaNova in HiGh CV Risk PatienTs With Hypertriglyceridemia

Използвани източници:

1. Aung T., Halsey J., Kromhout D. et al. Associations of omega-3 fatty acid supplement use with cardiovascular disease risks: meta-analysis of 10 trials involving 77,917 individuals. JAMA Cardiol. Published online January 31, 2018 https://jamanetwork.com/journals/CARDIOLOGY/articlepdf/2670752/hoi170076supp1_prod.pdf

2. Harris W., Mozaffarian D., Eric Rimm E., et al. Omega-6 Fatty Acids and Risk for Cardiovascular Disease A Science Advisory From the American Heart Association Nutrition Subcommittee of the Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism; Council on Cardiovascular Nursing; and Council on Epidemiology and Prevention. Circulation. 2009;119(6):902-7. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.108.191627. Epub 2009 Jan http://circ.ahajournals.org/content/119/6/902.long

3. Del Gobbo L., Imamura F., Aslibekyan S. et al. Omega-3 polyunsaturated fatty acid biomarkers and coronary heart disease: pooling project of 19 cohort studies. JAMA Intern Med 2016; 176:1155-66. https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5183535/

4. Wang C., Harris W., Chung M. al. n-3 Fatty acids from fish or fish-oil supplements, but not alpha-linolenic acid, benefit cardiovascular disease outcomes in primary- and secondary-prevention studies: a systematic review. Am J Clin Nutr 2006; 84:5-17. https://pdfs.semanticscholar.org/4952/83151ed0131ed6634cb44e26600960602b0c.pdf

5. Kris-Etherton P., Harris W., Appel L., American Heart Association. Nutrition C. Fish consumption, fish oil, omega-3 fatty acids, and cardiovascular disease. Circulation 2002; 106:2747-57. https://pdfs.semanticscholar.org/4952/83151ed0131ed6634cb44e26600960602b0c.pdf

6. Burr M., Fehily A., Gilbert J. et al. Effects of changes in fat, fish, and fibre intakes on death and myocardial reinfarction: Diet and Reinfarction Trial (DART). Lancet 1989; 2:757-61. http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0140-6736(89)90828-3